مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین)

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با توجه به توسعه فیزیکی روز افزون شهرهابه ویژه شهرهای جاذب جمعیت مثل شهرهای توریستی و صنعتی، کنترل توسعه فیزیکی متناسب شهری در زمین­های پیرامونی شهرها یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران وبرنامه­ریزان شهری و محیطی است. برای انجام چنین کاری لازم است تناسب زمین با استفاده از متغیرهای مختلف مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از دو مدل منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر سرعین مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل‌ها با توجه به وضعیت موجود توسعه شهر مورد بررسی و صحت­سنجی قرار گرفته است. برای این کار از هشت معیار طبیعی استفاده شده که عبارتند از: شیب،کاربری زمین،تناسب خاک، سنگ­شناسی، لندفرم­ها، فاصله از شبکه ارتباطی، فاصله از گسلو فاصله از شبکه زهکشی. نتایج بدست آمده در پنج کلاس کیفی (تناسب خیلی کم، کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد) طبقه‌بندی و مورد تحلیل قرار گرفتند. در مدل منطق فازی از سه مقدار مختلف گاما (7/0، 8/0 و9/0) برای انجام مدل استفاده شد و نتایج بدست آمده نشان داد که گامای 8/0بیشترین انطباق را با شرایط موجود دارد و طبق آن حدود 67 در صد از توسعه شهر بین سال‌های 1368 تا 1390 در زمین‌های با تناسب متوسط تا زیاد بوده است. حدود 7 درصد در زمین‌های با تناسب خیلی­کم توسعه داشته است. در مدل AHP درصد زمین‌های با تناسب زیاد و متوسط زیاد نشان داده شده است و مقدار زمین‌های نامساعد(مثل مناطق شمال شرقی شهر) بسیار کم نشان داده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل منطق فازی و عملگر گامای آن نتایج بهتری را نسبت به مدل AHP ارائه می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ecological potential for sprawl city using Fuzzy logic and AHP models (Case Study: Sarein)

نویسندگان [English]

  • vakil heydari sareban
  • ebrahim beheshti javid
  • mohamad hoseyn fathi
چکیده [English]

Today, natural and rural areas on the periphery of cities are used as a space for urban development. Unthought of land where the quality of ground and loss of ecosystems is critical. Natural features of the surrounding residential areas, especially in the urban and physical planning is very important Because of a phenomenon resulting decision is the best choice. This research led to the development of physical development and Sarein using two models of fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) was evaluated. The fuzzy logic model for three different values of the gamma function (0.7, 0.8, 0.9) was used for the preparation of zoning maps and compare them with the existing design and development of existing residential areas, favorable and unfavorable, it was found that gamma 0.8 has the highest compliance & About 34 percent of the city In the land and 33 percent of those with a high proportion of In the land was the average suitability & Only 7% of the physical development of land which includes a small proportion of the North, North East, and North West region is The construction beside the river and the fault takes in steep areas. The results obtained from AHP model, particularly in the northern parts of North West and North East fuzzy model is very different And these lands as lands with moderate to high fitness has been introduced. The study was conducted in two models, the results of which were the model of fuzzy AHP model gives more accurate results toward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: land suitability
  • Fuzzy Logic
  • AHP
  • Physical Development
  • Sarein