الگوی مدیریت ضایعات و پسماندهای دامی (مطالعه موردی: روستای گرگیدر-شهرستان روانسر)

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی وضعیت بهینهمدیریت ضایعات دامی توسط دامداران استان کرمانشاه انجام شد. نمونه­ها بر اساس دو معیار سابقه زیاد در پرورش دام و مالکیت تعداد دام زیاد بر اساس عرف منطقه انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه عمیق، گروه­های متمرکز و مشاهده مستقیم اطلاعات موردنیاز کسب شد و سپس با روش تئوری بنیانی تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که نحوه پرورش دام، عدم وجود برنامه مناسب در تغذیه دام، عدم مراقبت و نوع و نژاد دام مهمترین عوامل ایجاد ضایعات دامی هستند. ضایعات تولیدی به همراه پسماندهای دامی جهت حاصلخیزی خاک، تهیه صنایع دستی، استفاده به عنوان بستر دام، فروش و دفع حشرات به کار برده شده و مقداری هم دفع می­شود. دفع ضایعات روش نامناسبی برای مدیریت ضایعات و پسماندهاست لذا توصیه می­شود اصلاح بیولوژیکی با روش­های تولید بیوگاز و کمپوست جایگزین آن گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Animal Waste Management: A Case of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • fateme pourghasem 1
  • amirhossein alibaygi 2
  • kumars zarafshani 2
1 razi university
2 razi university
چکیده [English]

This qualitative study sought to investigate the improved animal waste management strategies among farmers in Kermanshah province. Using purposeful and snowball sampling, farmers with extensive experience who owned a large number of livestock participated in the study. Data was collected using focus group interview and direct observation. Grounded theory approach was used to analyze data. Results revealed that animal waste in the study region is mainly caused by inappropriate herd production, poor nutritional programming, weak maintenance, and nature of animal species. Overall, herdsmen used animal waste as a source of soil nutrient, handicraft, animal bedding, selling, propelling insects, and dumping. It is recommended that instead of dumping, farmers can use biological modification in waste products in order to produce biogas and compost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: waste management
  • animal waste
  • animal production