دست‌یابی به چشمه توفان‌های گردو غبار به کمک مدل‌های عددی‌: معرفی رویکردی برای پیش‌بینی توفان‌های گردوغبار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران*

2 استادیار گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

3 کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه هرمزگان،بندر عباس، ایران

چکیده

توفان گرد و غبار ازجمله پدیده‌هایی است که در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است. شناسایی چشمه این نوع توفان‌ها از اولین گام‌ها در مقابله با این پدیده مخرب است. از جمله روش‌هایی که برای این منظور استفاده می‌شود مدل‌سازی عددی است. در این مطالعه سعی شده است رویکرد مناسبی برای شناسایی چشمه توفان‌های گردوغبار با استفاده از مدل‌های عددی معرفی شود. برای این منظور توفان‌ گردوغبار شدیدی که در روزهای 17-14 تیر 1388 (8 - 5 جولای 2009) انتخاب شد که تقریبا اکثر نقاط کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.سپس با استفاده از مدل عددی مطالعه و پیش‌بینی جوی WRF و مدل محاسبه مسیرهای برگشت و پخش HYSPLT توفان مورد نظر،مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مدل WRF برای شبیه‌سازی شرایط جوی حاکم بر توفان اجرا گردید و شرایط همدیدی حاکم بر این توفان با استفاده از تحلیل خروجی‌های این مدل به دست آمد. سپس خروجی‌های به دست آمده برای دست‌یابی به چشمه‌های احتمالی و تحلیل مسیر انتقال گردوغبار به مدل HYSPLT داده شد. سرانجام رویکرد پخش ذرات از مناطق احتمالی به دست آمده، برای دقیق‌تر شدن روی مناق چشمه، بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که اغلب مسیرهای به دست آمده، از مناطق شمالی و مرکزی عراق و سوریه گذشته و منشا توفان گردوغبار ذکر شده، مناطق کویری و خشک شمال عراق و سوریه است. این نتایج مطابقت خوبی با مطالعات گذشته بر اساس سنجش از دور داشته و بیانگر این است که مدل‌های عددی ذکر شده توانایی پیش‌بینی توفان­های گردوغبار را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Access to sources of dust storms using numerical models: introducing an approach for forecastingof dust storms

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mohammadpour Penchah 1
  • Hosein malakooti 2
  • Samira Babahoseini 3
1 phd candidate Hormozgan University
2 assistant Hormozgan University
3 m.a Hormozgan University
چکیده [English]

1-Introduction One of the factors that affect the climate of arid and semi-arid areas is dust storm. Numerical models are new methods for evaluation of dust storms which can also be used for forecasting dust storms. The goal of this research was to utilize air mass back trajectory and mesoscale meteorological model analyses to investigate the wind patterns in Iran leading to synoptic-scale dust outbreaks impacting the west and center of this region. Back trajectories from a receptor site should assist in determining the air masses and dust transport patterns into the area of study to help better understand and forecast the formation and direction of motion of dust plumes. Synoptic-scale desert dust outbreaks are initiated by speciï‌c weather conditions that depend on the nature and strength of large-scale wind systems over the region. Weather patterns that lead to dust outbreaks can be simulated using computer models that support a wide range of simulations related to the long-range transport, dispersion, and deposition of aerosols. Also, identify the source of infection is the first step in the process of determining an effective strategy for controlling pollution. One way to find the sources of pollution is back trajectory this means that the back trajectories from the receiver site can be used to specify the source locations. A coupling of meteorological and trajectory models is common method in studies of dust storms. In this study, we evaluated one off intense dust event that affected most of Iran. We used two numerical models, Weather Research and Forecasting (WRF) model and HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) model. WRF model analyses were used to investigate meteorological conditions in the center of Iran and HYSPLIT back-trajectory analyses were used to investigate the wind patterns that led to dust outbreaks by evaluating air transport pathways reaching Iran during dusty days. 2- Methodology In this study numerical models are used to investigate and forecast of dust storms. The Advanced Research version of WRF (ARW) was used to produce atmospheric fields at a high resolution over the study region. WRF model analyses were used to investigate meteorological conditions in region. WRF is a limited-area, non-hydrostatic, terrain-following sigma-coordinate model designed to simulate or predict mesoscale atmospheric circulation. HYSPLIT model was used to compute simple air parcel trajectories as well as dispersion and deposition simulations. 1 nested domains of 30 km horizontal resolutions and 28 vertical levels was defined in WRF model. The model was integrated continuously for 192 h starting from 00UTC of 30 Jun 2009. Initial and boundary conditions were adopted from National Centers for Environmental Prediction Final Analyses (NCEP FNL) data available at 1° horizontal resolution. Boundary conditions were updated at 6-h intervals during the period of model integration. Then WRF outputs converted to format of input data for HYSPLIT model and this model was run to investigate the source of dust storm using calculation of back trajectories from receptor site. The back trajectories provide the Lagrangian path of the air parcels in the chosen time scale, which will be useful to identify the source locations of the pollutant that fall in the track of the back trajectories. Also for reduce uncertainty of back trajectories, trajectories were calculated at different altitudes (100 m, 500 m and 1000 m). 3– Discussion On the sixth day of July, 2009, when the storms come to Tehran, horizontal visibility is less than 100 meters. Many cities and human activities were suspended. Shamal Wind is the prominent stream. From late May to early July, One alternate weather phenomena in the central region of the Middle East, is a summer wind that is of great significance in enhancing surface dust flux. The storm occurred on the sixth of July 2009, the present of a low-thermal pressure on Iran creates a strong pressure gradient in a semi-permanent high-pressure zone on Saudi Arabia. Synoptic conditions simulated with WRF showed that the formation mechanism of a summer shamal wind on the Tigris and Euphrates basin set on the Mediterranean and a frontal cyclone with remarkable high level forcing is made. With strengthen the System, A heavy postfrontal dust storm has formed that by passing Zagros mountain transport this dust to wide range. Convergence of location paths using the HYSPLT model, seen in the West Country and the Iran-Iraq border that indicate the possible locations of springs in the area behind this point. Behind the convergence point is located parts of Iraq and Syria, where is included arid and dry land and could be source of this dust storm. 4– Conclusion In this study, we try to test use of numerical models to investigate the conditions governing the formation of dust storms and also measure the performance of numerical models in forecasting of dust storms. For this purpose, one of the severe dust storms that affected most of Iran was selected and WRF model was used to simulate the atmospheric conditions governing it. WRF model output results forecasted Shamal wind that was main factor governing the formation of the storm. Then, back and forward trajectories of particles scattered on windy days (18-12 July 2009) by the HYSPLIT model indicate that wind in these days came from northern Syria and Iraq. Using the results obtained in this study it can be said that the coupling atmospheric forecasting model (WRF) of diffusion model (HYSPLIT) can be well evaluated Weather conditions and trajectories and forecast dust storms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storm
  • Source
  • WRF
  • HYSPLIT
  • back trajectory
Ashrafi, Kh.,M.Shafiepour-Motlagh, A.Aslemand, and S. Ghader. (2014).Dust storm simulation over Iran using HYSPLIT. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12: 1-9.
Azizi. Gh., M. Miri., A. Nabavi., (2012). Tracing of Dust storms in west of Iran, Arid regions Geographic Studies, Issue 2, No. 7:  63-81.
Chen, F.,J.Dudhia.(2001). Coupling an advanced land-surface/hydrology model with the Penn State/NCAR MM5 modeling system. Part I: model description and implementation. Monthly Weather Review, 129:569-585.
Chou, M.D., M.J. Suarez.(1994). An efficient thermal infrared radiation parameterization for use in general circulation models. NASA Technology Memory, 104606, 85p.
Draxler, R.R.(1995). Source Location through Radiological Monitoring (System Design and Concept of Operations). Radionuclide Monitoring Workshop, 15-17 November, 1995.
Draxler, R.R., G.D.Hess. (1997). Description of the HYSPLIT_4 Modeling System. NOAA Technical Memorandum.ERL ARL. 224: 1-25.
Gillette, D.A.(1999). A qualitative geophysical explanation for ‘‘hot spot’’ dust emitting source regions. Contributions to Atmospheric Physics 72: 67-77.
Goudie. A.S., N.J.Middleton.(2001). Saharan dust storms: nature and consequences, Earth-Science Reviews,56: 179-204.
Henley, P., (1990). Unpublished soil sample report, Remote Sensing Division, Research Institute, U.S Army Engineer Topographic Laboratories, Ft Belvoir, VA, 21 Nov 90.
Kain J.S., J.M. Fritsch.(1993). In: Emanuel KA, Raymond DJ (eds) Convective parameterization for mesoscale models: the Kain–Fritsch scheme. The representation of cumulus convection in numerical models. American Meteorology Society, 246p.
Lee, J.A., T.E. Gill, K.R. Mulligan, M.Domı´nguez Acosta,and A.E.Perez.(2008). Land use/land cover and point sources of the 15 December 2003 dust storm in southwestern North America. Geomorphology. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph. 2007.12.016.
Lin, Y.L., R.D. Farley, and H.D.Orville. (1983). Bulk parameterization of the snow field in a cloud model, Journal of Applied Meteorology, 22: 1065-1092.
Membery, D.A. (1983). Low-level wind profiles during the Gulf Shamal. Weather 38: 18-24.
Mlawer, E.J., SJ. Taubman,P.D. Brown,M.J. Iacono,and S.A. Clough.(1997). Radiative transfer for inhomogeneous atmosphere: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave. Journal of Geophysical Research, 102:16663-16682.
Mofidi. A., S. Jafari. (2011). The Role of Regional Atmospheric Circulation over the Middle East on the Occurrence of Summer Dust-storms in Southwest Iran. Arid Regions Geographic Studies. 2 (5) :17-45
Petzold, A., K. Rasp, B.Weinzierl, M. Esselborn, T. Hamburger, and A. Dornbrack.(2009). Saharan dust absorption and refractive index from aircraft-based observation during SAMUM 2006. Tellus;618:118–30. doi:10.1111/j.1600-0889.2008.00383.x.
Rezazadeh, M., P. Irannejad, Y. Shao. (2013). Dust emission simulation with the WRF-Chem model using new surface data in the Middle East region. Journal of the Earth and Space Physics, Issue 33, No. 1: 119-212.
Rousseau, D.D., D.Duzer, J.L. Etienne, G.Cambon, D. Jolly, J.Ferrier, andP.Schevin.(2004). Pollen record of rapidly changing air trajectories to the North Pole. Journal of Geophysical Research, 109, D06116, doi: 10.1029/2003JD003985.
Salazar, C., C. Alvarez, H.A. Silva, and C.Dorantes.(1994). Radioactivity in air around nuclear facilities in Mexico. Environ Int;20:747-56.
Skamarock, W.C., J.Klemp, J. Dudhia, D.O. Gill, D.M. Barker, W. Wang, and J.G. Powers. (2008). A description of the advanced research WRF version 2. NCAR technical note, NCAR/TN-468+STR. Meso-scale and Microscale Meteorology Division, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA.
Stohl, A., (1998). Computation, accuracy and applications of trajectories - a review and bibliography. Atmospheric Environment, 32(6): 947-966.
Wang, Y., G.Zhuang, A. Tang, W. Zhan, Y.Sun, Z. Wang, and Z. An,(2007). The evolution of chemical components of aerosols at five monitoring site of China during dust storms. Atmospheric Environment 41: 1091-1105.