نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، موسسه غیرانتفاعی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

10.22108/gep.2020.118816.1194

چکیده

هدف از این مقاله تحلیل میزان فقر «اجتماعی و اقتصادی» و همچنین محرومیت و فقر «کالبدی و کارکردی» در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و واکاوی میزان معناداری ارتباط مابین این دو است. در این راستا، بر اساس مرور ادبیات نظری و تجربی، سنجه های مربوطه شناسایی و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی سنجه‌ها، به روش اسنادی و میدانی (از نوع مصاحبه) گردآوری شده است؛ ضمن اینکه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون خطی و تحلیل همبستگی پیرسون) و بهره گیری از نرم افزارهای GIS و SPSS، سنجه‌ها و عوامل مذکور تبیین و تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است که با توجه به امتیازات هر عامل در تحلیل عاملی به لحاظ فقر اجتماعی و اقتصادی، مناطق 14 و 15 مناطقی بسیار محروم و مناطق 1 و 5 بسیار برخوردار می باشند. همچنین به لحاظ محرومیت کالبدی و کارکردی منطقه 14 بسیار محروم و منطقه 6 بسیار برخوردار است. همچنین ضریب همبستگی بین دو عامل «فقر اجتماعی- اقتصادی» و «محرومیت کالبدی- کارکردی» 594/0 مثبت و معنادار بوده است و این موضوع در غالب مناطق 15 گانه شهر اصفهان کاملاً مشهود می باشد. در پایان نیز برخی پیشنهاد‌ها برای کاهش سطح محرومیت و فقر در ابعاد «اجتماعی و اقتصادی» و «کالبدی و کارکردی» به تفکیک مناطق 15 گانه شهر اصفهان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Socio-Economical Poverty and Physical-Functional Deprivation in the 15 Regions of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Homayoon Nooraie 1
  • Faezeh Shafi 2

1 Assistant Professor in Urban and Regional Planning, College of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 M.A.; Faculty of Architecture & Urban Planning, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to analyze the level of "social and economic" poverty as well as the "physical and functional" deprivation and poverty in the 15 regions of Isfahan and to analyze the significant relationship between these two dimensions. In this regard, based on the review of theoretical and empirical literature, relevant measures have been identified and the information needed to evaluate the measures has been collected through documentary and field interviews. Also, above measures and factors were explained and analyzed using descriptive and inferential statistics (factor analysis, linear regression and Pearson correlation analysis) and GIS and SPSS softwares. Based on the scores of each factor in factor analysis, the results indicate that in terms of socio-economical poverty, regions 14 and 15 are very deprived and regions 1 and 5 are very rich. Also, in terms of physical-functional deprivation, region 14 is very deprived and region 6 is very rich. Also the correlation coefficient between the two factors "socio-economic poverty" and "physical-functional deprivation" was 0.594 and significant and this is quite evident in most of the 15 regions of Isfahan. Finally, some suggestions for reducing the level of deprivation and poverty in the "socio-economic" and "physical-functional" aspects of the 15 regions of Isfahan have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Poverty
  • Socio-Economic Poverty
  • Physical-Functional Deprivation
  • The Regions of Isfahan
  • Factor Analysis Technique