مقاله پژوهشی برنامه ریزی گردشگری
تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان

هدایت الله درویشی؛ سیامک شرفی؛ مریم بیرانوندزاده

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.125139.1357

چکیده
  گردشگری ورزشی به‌مثابة قابلیتی محرز و مغفول‌مانده، نیازمند فرصت‌هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل‌کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم‌انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند آمایش استان لرستان در شکل‌بندی کلان نظام فضایی، این استان قلمروهای فضایی مستعد گردشگری دارد که بسیاری از آنها برای گردشگری ورزشی مناسب‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه (2000- 2018)

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121458.1264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه در بازة زمانی 2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، نخست هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به سال 2018 و سه فریم از تصاویر ماهوارة لندست 5 مربوط به سال 2000 میلادی با استفاده از نرم‌افزار QGIS و ENVI 5.3 پیش‌پردازش و پردازش، و شاخص‌های معرف بیابان‌زایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
امکان‌سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122584.1291

چکیده
  تغییرات آب‌وهوایی درنتیجة انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و گسترش شهرنشینی، شرایط زیست انسان را روی کرة زمین با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش‌شناسی، توصیفی‌تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی و تحلیل پرسش‌نامه‌ای است. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی‌اقتصادی و محرومیت کالبدی‌کارکردی در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان

همایون نورائی؛ فائزه شفیع

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118816.1194

چکیده
  با گسترش پیچیدگی‌های شهری در قرن حاضر، فقر و محرومیت شهری نیز ابعاد و جنبه‌های متفاوتی یافته است؛ به گونه‌ای که سنجش فقر از دیدگاه صرفاً درآمدی و اقتصادی در گذشته، به آزادی چندبعدی انسان و اهداف توسعة هزاره در عصر فعلی ارتقا یافته است و بررسی چندبعدی و ارتباطی فقر شهری، نگرشی نوین در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری محسوب می‌شود. هدف مقالة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
ارتقا و ساماندهی ساختار راستة بازارهای سنتی با تأکید بر پیکره‌بندی و هم‌پیوندی فضایی نمونة پژوهش: بازار کرمانشاه

حسن سجادزاده؛ مهسا عباسی کرناچی؛ ندا سهرابی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123372.1313

چکیده
  نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ایجادشده در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی که پیامد بی‌توجهی به ساختار و سازمان فضایی شهرهای کهن و استخوان‌بندی اصلی آنهاست، لزوم بازنگری و کنکاش را در روش‌های مطلوب‌تر طراحی و ساماندهی فضاهای شهری قطعی می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیکره‌بندی و هم‌پیوندی فضایی به‌مثابة مشخصه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضة آبخیز سنقر

حامد غلامیان؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124348.1338

چکیده
  تغییر کاربری اراضی بر چرخة طبیعی آب و برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوضه‌های آبخیز کوچک تأثیر می‌گذارد و همواره جزو مسائل مهم مدنظر هیدرولوژیست‌هاست. پژوهش حاضر با هدف برآورد دبی حداکثر هیدروگراف سیل متأثر از تغییر کاربری اراضی در حوضة آبخیز سنقر با استفاده از مدل Win TR-55 و تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 و 8 برای سال‌های 2000- 2015 به کمک نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه بادسنجی نمونة پژوهش: محدودة ریگ زهک در شرق دشت سیستان

مهران مقصودی؛ فاطمه گراوند؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 131-148

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123597.1317

چکیده
  تپه‌های ماسه‌ای به‌مثابة یکی از لندفرم‌های مناطق بیابانی ایران وسعت زیادی از بخش‌های این مناطق را دربرگرفته است. شناخت موقعیت، رفتار و ماهیت تپه‌های ماسه‌ای و شناسایی محل‌های برداشت، حمل و رسوب‌گذاری این لندفرم‌ها به دلیل مشکلات عدیده‌ای که برای محیط زیست انسانی داشته، ضروری است. در این پژوهش مطالعة الگوی گسترش و توسعة تپه‌های ...  بیشتر