مقاله پژوهشی
تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان
1. تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان

هدایت الله درویشی؛ سیامک شرفی؛ مریم بیرانوندزاده

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.125139.1357

چکیده
  گردشگری ورزشی به‌مثابة قابلیتی محرز و مغفول‌مانده، نیازمند فرصت‌هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل‌کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم‌انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند ...  بیشتر