نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،

10.22108/gep.2020.123372.1313

چکیده

نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ایجاد شده در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی که پیامد عدم توجه به ساختار و سازمان‌فضایی شهرهای کهن و استخوان‌بندی اصلی آن است، لزوم بازنگری و کنکاش در روش‌های مطلوب‌تر طراحی و ساماندهی فضاهای شهری را قطعی می‌سازد. هدف ازاین تحقیق، بررسی تأثیر پیکره‌بندی و همپیوندی فضایی به عنوان مشخصه‌های رابطه‌ای در شناخت فضایی بازارهای سنتی می‌باشد. برنامه گراف به عنوان یک نرم‌افزار تکمیلی و مناسب باداشتن آیتم‌هایی که می‌تواند نقش مهمی درشناخت فضایی ایفاء نماید، دراین تحقیق استفاده شده است. دراین نرم‌افزار که توانایی مشخص نمودن ریزترین خطوط محوری را داراست، نقشه‌ها با فرمت JPEG، وارد می‌شود. درمطالعه پیش‌رو محدوده بازار زرگرها به بازار اسلامی شهر کرمانشاه در ایران انتخاب شده است. محدوده مطالعاتی به 4محدوده تقسیم شده است. که باتوجه به نتایج به‌دست آمده درمحدوده 2و4 فضای‌سبز کاربری‌های شاخص راتشکیل می‌دهند. در ادامه باتوجه به مطالعات صورت گرفته براساس تئوری چیدمان‌فضایی، متوجه می‌شویم که بخش‌های شمالی بدنه این مناطق ازنظر میزان همپیوندی و عمق‌فضایی نسبت به سایر نقاط این منطقه عمق‌فضایی بیشتر و همپیوندی کمتری دارد که ایجاد همپیوندی و انسجام بخشی در سازمان فضایی شهرها، هم برای باززنده سازی بافت قدیم به ویژه استخوان بندی قدیم شهر کارایی داشته و هم برای رفع نابسامانی‌های بافت های شهری معاصر مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancement of the structure of traditional bazaars with emphasis on spatial configuration and interconnection:Study sample: Kermanshah Bazaar

نویسندگان [English]

  • hasan sajadzadeh 1
  • mahsa Abbasi Kernachi 2
  • neda sohrabi 3

1 Urban design, Buali sina university of Hamedan

2 MA in Urban and Regional Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Hamedan, Iran;

3 MA in Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran;

چکیده [English]

Disorders and anomalies created in various physical, functional and semantic dimensions that the consequence of not paying attention to the structure and organization of the country's cities, which is the main and its main employment, the need to review and explore the desired methods. Defines urban organizing spaces. The purpose of this study is to investigate the effect of spatial configuration and interconnection as characteristics related to the spatial understanding of traditional markets. Graph program has been used in this research as a complementary software and having appropriate items that can play an important role in spatial cognition. Maps in JPEG format are imported in this software, which has the ability to specify the smallest axis lines. In the present study, the area of the jewelry market to the Islamic market of Kermanshah in Iran has been selected. The study area is divided into 4 areas. According to the results obtained in zones 2 and 4, green space forms the index uses. In the following, according to the studies based on the theory of spatial arrangement, we find that the northern parts of the body of these areas in terms of the degree of interconnection and depth of space than other parts of this region have more depth and interconnection, which creates interconnection and Integration in the spatial organization of cities is effective both for the regeneration of the old texture, especially the old ossification of the city, and for the elimination of the disorders of the contemporary urban textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Interconnection
  • Organization
  • Spatial Depth
  • Kermanshah Bazaar