مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان

علی مهرابی؛ صادق کریمی؛ مجید صفی پور

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122611.1292

چکیده
  حوضة آبریز سیرجان واقع در استان کرمان، یکی از مناطق درگیر با بحران کم‌آبی است. هدف از این پژوهش، پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی در این حوضه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS است. در این پژوهش به‌منظور شناسایی خطواره‌های تکتونیکی، یکی از عوامل مهم در تشکیل منابع آب زیرزمینی، از تصاویر راداری سنتینل 1 استفاده شد. در این زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از تحلیل‌های شی‌گرا و سامانة گوگل‌ارث انجین

علیرضا محمدی؛ بهروز خدابنده لو

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120666.1242

چکیده
  داده‌های سنجش از دور و الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای، ارزیابی روند تغییرات محیطی را در مقایسة چندزمانه امکان‌پذیر می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی محدوده و حریم شهر زنجان طی دو دهة گذشته با استفاده از الگوریتم‌های شی‌گرا و پیکسل پایه است. در این پژوهش، از تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
واکاوی چشمه‌های رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی مؤثر بر بارش برف بهاره در استان چهارمحال و بختیاری

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ معصومه نوروزی؛ پرویز رضازاده

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123237.1310

چکیده
  تاریخچة اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری در منطقة زاگرس مرکزی نشان‌دهندة فراوانی بارش برف در فصل سرد است. در سال‌های اخیر گرایش بارش‌ها از برف به باران در فصول پاییز و زمستان افزایش و بارش برف در فصل زمستان در استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته است؛ این در حالی است که گاهی شاهد بارش برف بهاری در استان هستیم. در این پژوهش شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان

سمیه سادات شاه زیدی؛ علی بازوند

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123395.1314

چکیده
  روابط متقابل انسان و محیط، یکی از بحث‌های مهم و مطرح در علوم جغرافیایی است و میزان تأثیرپذیری انسان از محیط‌های طبیعی همواره مورد کنکاش و در مرکز توجه عام و خاص بوده است. در این پژوهش، چگونگی اثر کارست و غیرکارست بر الگوهای شاخص سکونت در منطقة رومشکان ارزیابی شده و براساس شیوة بررسی‌ همدید (سینوپتیکی) محوطه‌های باستانی سعی شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
تبیین شاخص‌های اثرگذار در سیاست‌گذاری برای مدیریت نواحی روستایی نمونة پژوهش: استان کرمان

علی افشاری پور؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124287.1336

چکیده
  وجود چالش‌های متعدد در نواحی روستایی، پژوهشگران جغرافیا را به انجام پژوهش برای رفع این چالش‌ها واداشته است. یکی از ارکان تأثیرگذار بر دستیابی نواحی روستایی به توسعه، شیوة ادارة آنها و نحوة سیاست‌گذاری است. آینده‌پژوهی برای نگاشتن آینده و تغییرات محتمل در زمینه‌های ملی، منطقه‌ای و سازمانی به‌منظور پاسخ به تغییرات استفاده می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)

منصور پروین

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119766.1221

چکیده
  سیلاب ناگهانی، پدیده‌ای پیچیده و مخرب و پیش‌بینی آن بسیار دشوار است. حوضة قصر شیرین به علت رخنمون سازندهای نفوذناپذیر، شبکة زهکشی متراکم، توپوگرافی ناهموار، ویژگی‌های کاربری اراضی و رخداد بارش‌های سنگین، مستعد وقوع سیلاب ناگهانی است؛ بر این اساس هدف این پژوهش، ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب ناگهانی در این حوضه است. در پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان

معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119973.1225

چکیده
  پوشش گیاهی نقش بسزایی در تعیین دینامیک و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای در محیط‌های بیابانی دارد. وجود پوشش گیاهی در سطح زمین با حفاظت از سطح خاک و تأثیر بر شرایط حمل‌ونقل رسوبات حمل‌شده با باد موجب ایجاد چشم‌انداز بادی طی واکنشی طبیعی با ایجاد پدیدة نبکا در مناطق بیابانی می‌شود؛ این فرایند برای خنثی‌کردن تنش فرسایش بادی در این مناطق ...  بیشتر