مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
2. واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120775.1249

چکیده
  بررسی پوشش برف در کشوری همچون ایران، امری بسیار حیاتی است و تمدن ایرانی به پوشش برفی کوهستان‌های این کشور وابسته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییرات زمانی و مکانی زمان‌بندی فصل انباشت پوشش برف در ایران است. بدین منظور در گام نخست، داده‌های نسخة ششم سنجندة مودیس تررا و مودیس آکوا برای دورة زمانی 1/1/1379 تا 31/6/1397 به‌صورت روزانه و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
3. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی

زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد علی حکیم زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121263.1260

چکیده
  آلودگی خاک با فلزات سنگین، مسئلة مهمی است. این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (کادمیم، مس، آهن، منگنز، سرب و روی) در 102 نمونه خاک معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق در استان یزد انجام و غلظت به روش مربع لاتین تعیین شد؛ همچنین ارزیابی آلودگی خاک با استفاده از عامل آلودگی (CF)، غنی‌شدگی (EF) و شاخص زمین‌انباشتگی (Igeo) انجام شد. نتایج نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش: حوضة آبخیز انزلی

محمد پناهنده؛ صدف فیضی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120800.1245

چکیده
  انسان‌ها به‌طور گسترده و فزاینده‌ای شکل، الگو و عملکرد تقریباً تمامی سیماهای سرزمین را تغییر داده‌اند. اثرهای تجمعی فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست، محرکی برای انجام پژوهش‌های گسترده با هدف شناسایی سنجه‌های راهنما به‌منظور سنجش کیفیت محیط‌زیست درزمینة مقاصد برنامه‌ریزی، پایش و مدیریت منابع شده است. هدف از این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119932.1224

چکیده
  چکیده‌ ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعة باغ، گام بسیار مهمی در فرایند توسعة پایدار سرزمین است. در این زمینه، دانش ارزیابی تناسب سرزمین نقشی اساسی در تعیین تناسب یا ارزیابی توان اکولوژیک هر منطقه برای کاربری‌های مدنظر ازجمله توسعة باغ دارد. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در سطح کلان توسعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
6. ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ دانیا کریمی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 73-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123228.1309

چکیده
  در این پژوهش قابلیت دو نوع تصویر ماهواره‌ای اپتیکی سنتینل-2 (S2B) و لندست 8 (L8) و همچنین قابلیت تلفیق این تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی آب رودخانة کارون ارزیابی شده است. برای هر فصل، 18 باند حاصل از تصاویر اولیه و تصاویر تلفیق‌شده به چهار روش شدت- رنگ- اشباع (IHS)، گرام- اشمیدت (GST)، تبدیل براووی (BT) و تبدیل موجک (WT) به‌منظور یافتن بیشترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
7. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی برپایة سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونة پژوهش: دشت ناز ساری

زهرا کثیری؛ محمود حبیب نژاد؛ سید حسین روشان

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118887.1197

چکیده
  شناسایی منابع آب زیرزمینی و تلاش برای حفظ منابع آبی، یکی از اهداف بزرگ کشورهایی است که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. آب‌های زیرزمینی طی دهه‌های اخیر به دلیل برداشت بیش از تغذیه کاهش یافته‌اند.‌ مدیریت منابع آب زیرزمینی با اکتشاف و بهره‌برداری متناسب با پتانسیل آبخوان، یکی از مهم‌ترین راهبردها در این زمینه است. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد

مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119018.1201

چکیده
  مهم‌ترین جنبة ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سال 1396، سکونت مردم و وجود جریان زندگی روزمره و پیوسته در آن بوده است و برخورداری از سطح مناسبی از کیفیت زندگی، لازمة ادامة این روند است؛ اما در حال حاضر بیش از نیمی از بلوک‌های آماری بافت تاریخی شهر یزد با 33958 نفر جمعیت، رشد منفی جمعیت دارد و حدود یک‌سوم بلوک‌ها با موضوع مهاجرفرستی روبه‌رو ...  بیشتر