دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی (85)،بهار 1401

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Journal of Geography and Environmental Planning, Vol 33, No. 1, Ser No. (85) may 2022