مقاله پژوهشی
تحلیل نگرش کارکنان یگان حفاظت از جنگل‌ها به پارادایم جدید زیست‌محیطی مطالعة موردی: استان گلستان

احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.122142.1284

چکیده
  چکیدهنگرش‌ها، باورها و دیدگاههای زیست‌محیطی از این رو اهمیت دارند که بر تعامل انسان با طبیعت اثر می‌گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش زیست‌محیطی کارکنان یگان حفاظت از جنگل‌ها در استان گلستان برمبنای پارادایم جدید زیست‌محیطی انجام شد؛ بدین منظور با روش پژوهش پیمایشی 264 نفر بررسی شدند و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع)

حسین جعفری جبلی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ حسن حکمت نیا؛ رضا مختاری

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.130646.1459

چکیده
  چکیدهبازسازی و احیای میدان‌ها در طول چندین سال متمادی جزو مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین پروژه‌های مرمت و طراحی شهری اصفهان بوده است. در طرح‌های مرمت و ساماندهی این مجموعه‌ها فقط به موضوعات کالبدی نظیر سنگ‌فرش و بهبود نمای ظاهری توجه شده و هیچ توجهی به وجود معنا، افزایش خاطره‌انگیزی، جذب مشتری، رضایت کسبه و حیات اقتصادی مجموعه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری‌انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونة پژوهش: محله‌های شهر اصفهان

محمدحسین سرائی؛ فرزانه دستا

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126791.1390

چکیده
  با رشد فزایندة شهرنشینی در جهان، شهرهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با نابرابری خدماتی و پراکنش جمعیت مواجه شده‌اند؛ به طوری که ناپایداری حاصل از آن به شکل نابرابری فضایی‌اجتماعی و با نمودهایی چون محرومیت شهروندان از خدمات و تسهیلات شهری و افزایش شکاف طبقاتی نمایان شده است. در این زمینه هدف از این مقاله، ارزیابی الگوی فضایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.129436.1437

چکیده
  چکیدهبرای تهیه و اجرای طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین و محلی‌ترین طرح توسعة روستایی در ایران، هزینه‌های کلانی صرف می‌شود و این طرح آثار چشمگیری بر بافت فیزیکی‌کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و... سکونتگاههای روستایی بر جای گذاشته است. اثرگذاری چندبعدی تهیه و اجرای این طرح بر عرصة سکونتگاههای روستایی و جوامع مستقر در آنها، ضرورت آسیب‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ریشه‌ای عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب در روستای قمشة فرامان، شهرستان کرمانشاه

پروین امیرخانی؛ فرحناز رستمی قبادی؛ شهپر گراوندی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 89-112

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.124205.1331

چکیده
  امروزه متخصصان آب احداث و راه‌اندازی ایستگاههای پمپاژ آب را در مناطق روستایی، یکی از اقدامات سازندة مدیریت بهینة آب کشاورزی به شمار می‌آورند. با وجود راه‌اندازی این ایستگاهها، بیشتر آنها با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب روستای قمشة فرامان در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز

آرزو شفاعتی؛ رضا ولیزاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125940.1374

چکیده
  در سال‌های اخیر، گسترش بی‌رویۀ فضایی شهرها در کنار بی‌برنامگی طرح‌های توسعه به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور نظیر تبریز به ایجاد بافت‌های نو شهری و در پی آن جابه‌جایی ساکنان و کاربری‌ها به مناطق جدید انجامیده است؛ درنتیجه بافت‌های تاریخی و قدیمی این شهرها کارکرد خود را تغییر داده‌ و به مناطق فرسودۀ شهری تبدیل و درنتیجة از دست دادن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل چیدمان شرایط جغرافیایی با هدف کاهش آلودگی هوا نمونة پژوهش: شهر تهران

فایزه افریده؛ محمدحسین رامشت؛ گراهام مورتین

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.124054.1328

چکیده
  شهر تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود. براساس آمارهای سازمان محیط‌زیست طی سه ماه از 15 سال مطالعه‌شده، درمجموع 48 روز آلودگی هوا از آستانة مجاز (150 AQI) می‌گذرد. این روزها مقارن با زمانی است که وارونگی هوای تهران به بیشترین ماندگاری خود می‌رسد. آنچه باعث می‌شود آلودگی هوا در تهران از آستانة مجاز بگذرد، زمان ماندگاری ...  بیشتر