دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 87، مهر 1401