مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعة تأثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان

ساپنا محمدتاجبار؛ علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.132899.1497

چکیده
   استان بلوچستان در کشور پاکستان اغلب به دلیل بارندگی کم در معرض خشکسالی‌های شدید قرار دارد. چندین نوع محرک آب‌وهوایی بزرگ‌مقیاس (LSCD) به دلیل تأثیرشان بر بارندگی در سراسر جهان شناخته شده‌اند، اما در منطقة بلوچستان مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی LSCDهای معنا‌دار در بلوچستان و بهبود مهارت پیش‌بینی بارش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی گردشگری
ظرفیت‌سازی تکرار سفر با رویکرد کیفیت ادراک از برنامههای مبدأ- مقصد قطارهای گردشگری (قطار گردشگری لرستان)

محمد تقی حیدری؛ داریوش جهانی؛ پروین رحمتی؛ یعقوب حقی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.132759.1493

چکیده
  خطوط ریلی یکی از مهم‌ترین و امن‌ترین راههای حمل‌ونقل در بخش گردشگری است. نوشتار حاضر می‌کوشد در چارچوب این امر که گردشگری بدون بهبود و توسعة گستردة شبکه و کیفیت حمل‌ونقل میسر نیست، برنامه‌های قطارهای گردشگری را به‌مثابة پیشرانی (گردشگری موجب به‌حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی و استفادة بهتر از منابع می‌شود) در توسعة گردشگری منطقه ...  بیشتر