مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان

هانیه نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ علی براتیان

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.129837.1445

چکیده
  چکیدهکشت زعفران به دلیل نیاز آبی کم در سال‌های اخیر در استان لرستان مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة پایدار کشت محصول زعفران صورت گرفته است. بدین منظور طی یک سال متوالی 1396- 1397 سه منطقه در شهرستان‌های کوهدشت، کوهنانی و خرم‌آباد و در یک پژوهش میدانی در هر منطقه، پنج مزرعه به‌صورت نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
تحلیل فراوانی سیلاب 100ساله در حوضه‌های آبریز ایران و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن

اسماعیل پاریزی؛ سید موسی حسینی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.130040.1450

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل فراوانی دبی پیک سیلاب با دورة بازگشت 100ساله و مدل‌سازی آن براساس مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سیلاب در 206 حوضة آبریز در ایران است. در این راستا، تحلیل فراوانی سیلاب براساس داده‌های دبی حداکثر لحظه‌ای سالانه و برازش توزیع‌های پیوستة مرسوم انجام شد. سپس برای مدل‌سازی، هشت عامل مؤثر بر دبی اوج سیلاب شامل بارش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی گردشگری
موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران

رضا سلیمان نژاد؛ امیرحسین علی بیگی؛ لاله صالحی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 37-62

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.130270.1454

چکیده
  گردشگری کشاورزی با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، ارزش‌های اجتماعی‌فرهنگی را در مناطق روستایی ارتقا می‌بخشد، به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند و جریان مهاجرت روستا- شهری را معکوس می‌سازد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع گردشگری در ایران توسعة چشمگیری ندارد. این پژوهش با هدف شناسایی موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.130601.1458

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین[1]، یکی از موضوعات اصلی توسعة پایدار است. به‌منظور ارائة علمی منطقی برای تصمیمات برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعة پایدار می‌توان از مدل‌های پیش‌بینی الگوهای کاربری اراضی استفاده کرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مدل‌سازی و پیش‌بینی الگوهای زمانی و مکانی تغییر کاربری اراضی حوضة زاینده‌رود است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی گردشگری
شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع‌محور در ایران

آزاده فلاحی؛ میثم مدرسی؛ عظیم زارعی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.131406.1467

چکیده
  گردشگری اجتماع‌محور، نوعی رویکرد در دستیابی به گردشگری پایدار، بر مولدبودن جامعه متمرکز است. مولدبودن در بستر جامعه در حوزة گردشگری اجتماع‌محور به مشارکت فعالانه نیاز دارد که این مشارکت به میزان زیادی متأثر از جوّ فرهنگی جامعه است. بدین منظور پژوهش حاضر چالش‌های فرهنگی مشارکت ذی‌نفعان گردشگری در ایران را شناسایی و اولویت‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
ارزیابی تاب‌‌آوری منطقة 20 کلان‌‌شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

وفا قائم مقامی؛ احمد نوحه گر؛ محمدجواد امیری

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 99-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.130271.1453

چکیده
  منطقة 20 در جنوب کلان‌شهر تهران با مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زمین‌لرزه، بحران آب، آلودگی و طوفان مواجه است. افزایش تاب‌آوری دربرابر این مخاطرات مستلزم شناخت ظرفیت تاب‌آوری است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی‌پیمایشی برای شناخت ظرفیت پایه‌ای تاب‌آوری این منطقه دربرابر مخاطرات محیطی انجام شد. نخست پرسش‌نامه‌ای با نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تبیین چارچوب توسعة هسته‌های تاریخی شهری با رویکرد شهر خلاق نمونة موردی: هستة تاریخی شهر همدان

راضیه ملامیرزایی؛ حسن سجادزاده

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 137-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.132572.1490

چکیده
   چکیدهنظریة «شهر خلاق» رویکردی نوین محسوب می‌شود که نقطة عطف آن تأکید بر خلاقیت و فرهنگ در اقتصاد و توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است. بافت‌های تاریخی علاوه بر اینکه ارزش‌های زیبایی‌شناختی و هویت‌بخشی به شهرها دارند، هنوز محل معیشت میلیون‌ها نفر از شهروندان هستند و از این رو مکانی مناسب برای به‌کارگیری رویکرد ...  بیشتر