دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان

صفحه 1-18

10.22108/gep.2021.129837.1445

هانیه نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ علی براتیان


ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

صفحه 67-84

10.22108/gep.2022.130601.1458

زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده