تحلیلی بر شاخص‌های پایداری مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی- شهرستان ازنا)

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

تدوین یک برنامه در بخش مسکن پایدار روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار است و شاخص‌های مسکن پایدار به عنوان یک برنامه و ابزاری ضروری برای بیان پایداری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسکن پایدار از جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند. از اینرو هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی شاخص‌های پایداری مسکن روستایی می باشد که به صورت مطالعه موردی در دهستان سیلاخور شرقی شهرستان ازنا صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده که با رویکرد ترکیبی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی دهستان سیلاخور شرقی می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 310 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه (ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) به ترتیب 86/0، 78/0 و 89/0 درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل‌های آماری در نرم افزار SPSS نشان می دهد که 40 درصد از شاخص‌های بررسی شده در شرایط پایدار، 25 درصد در شرایط تاحدی پایدار و 35 درصد در شرایط ناپایدار قرار دارند که جا دارد در راستای بهره مندی از مسکن سالم و پایدار برنامه ریزی‌هایی در راستای ارتقای شاخص‌های ناپایدار که اغلب نیز در بعد اقتصادی قرار گرفته اند صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical on housing indicators sustainability in rural area (case study: Silakhor Sharghi rural district –Azna Township)

نویسندگان [English]

  • J. Tabrizi 1
  • E. Salarvand 1
  • M.R Boshagh 2
چکیده [English]

1-Introduction
Rural development comes from different factors, one of them is desirable housing. Compiling a program in rural sustainable housing district needs identify and analysis of the dimensions and various components of sustainable housing and indicators of sustainable housing as a plan and essential tool for expression and sustainable of the different dimensions of social, economic and physical housingsustainable have a special place in rural house planning. The quantitative and qualitative status indicators show rural housing and improvement of house planning for a long term horizon. Therefore, identify the most important indicators andviewing of specify sustainable rural housing and assessment of indicators and its viewing in rural different centers is an issue thisstudy has raised to answer inits. Housing is something more than an alone physical shelter and all services and necessary public facilities, including for human welfare and mustprepared a lien somewhat long and confident for itsusers. Housing is like physical facilities unit or similar an economic commodity and high durability that also has social role or group and in addition to these, including to resolving of financial needs as status views and also is socio - economic condition of individuals. One of the issues that the attention had shifted toits housing and sustainable development and consistent with its human development.In such the strategy for use of resources and facilities, without destruction are considering. The important that has been consider in the documents of secondof meeting human settlements, importance of sustainable settlements and providing adequate housing is for people in thedevelopment process. Sustainable housing is housing that is economical appropriate, socially acceptable, Possible in terms of technical and physical and strong and consistent is with environment. The type of housing that the biological needs of current generations based on natural resources, energy efficiency meet and condition attractive neighborhoods and safe for attention to ecological issues, cultural and economic to require is sustainable housing. So the main question of this research is: Silakhor Sharghi rural district rural housing on base physical indicators, economic and social that in which are sustainabilitylevel?

2-Methodology
The research method in the study is descriptive –analytical and also measurable .The goal of this research is an application research that has beencompound. For data collection two methods of library and documentary andalso was used the field method and direct observation. The main tool of this research is a questionnaire which its content validity finally has been approved and reform by the university professor and experts of foundation housing.
The statistical society of the research is the heads of householdshousing units in rural area of silakhor Sharghi rural district Azna Township (1535people), thus access to the logical volume of the sample of the Cochran,s formula was used that volume of statiscal society in rural area of Silakhor Sharghi rural district, it was determined 310 the head of households to answer the questions of questionnaire .In the research for sampling in rurals were used class randomly method. So after determination the sample volume for data collection, first the study rurals were the number of residential units in class three of rural small, medium and large groups and 2 rural in each classas anindex was determined in each class. The explanations in this research housing sustainable was separated and evaluated to three of future in physical sustainable, economicsustainable and social sustainable.

3-Discussion
Complex issues of sustainable development, requires an integrated set and together of recommender (indicators) is in the form of indicators. The indicators should be integrated in the set are made of recommender. The indicators are designed with the global experiences, internal experiences, and proportional to area conditions (localization indicators).To notice the main question of this study is means "Rural housing based on physical indicators, economic and social that in which are sustainable level"to survey this question was used the one-sample T-test in this form number 3 is considered as moderate sustainability and the data in each of the indicators are measured with the number. In the single-sample t-test showed equality assume H 0 is consistent of sustainability with the number of three (moderate sustainability)and essential H1 inequality with the moderate sustainability. In the case should be used to high and low values:
1-The average is greater than observed value, if "high" and "low" value is positive.
2-The average is smaller than observed value, if "high" and low value is negative.
Therefor all indicators divided into three levels: unsustainable, relatively sustainable and sustainable and finally have been assessment the result of sustainability in three dimensions of physical, social and economic.

4-Conclusion
Results show that most of rate in housing rural indicators unsustainability are in economic dimension. At the indicators of economic sustainability of rural housing, indicators of household financial ability, housing current expenses, housing steady expenses, use of financial support and livelihoods are in unsustainability conditions. The findings of this study show that 35% of indicators were in sustainable condition, 30% in somewhat sustainable and 35% in unsustainable conditions that in order to benefit from a healthy housing and sustainableprograms to improving indicators of unsustainable have been done that most of the economic dimension. The results also show that there are differences between rural housing sustainability dimensions way that rurals housing are in social dimension with sustainable conditions, in physical dimension in with somewhat sustainable condition and in economic dimension in unsustainable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicator
  • rural housing
  • Sustainable Development
  • Silakhor Sharghi rural district Azna Township