مقاله پژوهشی
واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI

مجید منتظری؛ امید رضا کفایت مطلق

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98301.0

چکیده
  گیاه آیینة آب‌وهواست؛ بنابراین نیاز به کسب اطلاعات دربارة وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آن اهمیت زیادی دارد. از آنجا که گردآوری اطلاعات دربارة تغییرات پیوستة پوشش گیاهی با روش‌های معمولی بسیار مشکل و پرهزینه است، دورسنجی روش بسیار سودمندی است که دید وسیعی از یک منطقه ارائه می‌دهد. هدف از پژوهش کنونی، بررسی میانگین بلندمدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعه‌یافتگی کارست در محدودة تاقدیس گرین ‏(مطالعة موردی: بلوک‌های الشتر و نورآباد)‏

رامین حاتمی فرد؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ حاجی کریمی

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.101464.1014

چکیده
  ویژگی‌های هیدرودینامیکی و هیدروشیمیایی و تغییرات کمّی و کیفی چشمه‌ها نشان‌دهندة میزان توسعه و تکامل کارست یک منطقه است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار هیدرودینامیکی آبخوان‌های کارستی و بررسی میزان توسعة کارست بلوک‌های الشتر و نورآباد با بهره‌گیری از تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و منحنی فرود هیدروگراف چشمه‌هاست. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98317.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه و ارتباط آن با تکتونیک فعال در دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا محدودة مخروط‌افکنه‌‌ها، زاویة جاروب (S) و شعاع مخروط‌افکنه‌‌ها (R) با بهره‌گیری از نقشه‌های رقومی‌شده در محیط نرم‌افزار Arc/Gis و مدل رقومی ارتفاع (DEM) مشخص شد؛ سپس اختلاف ارتفاع رأس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.101087.1006

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر،‌ ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری و شناسایی منطقة روستایی مستعد برمبنای آن است. به‌منظور دسترسی به این هدف نخست سنجش پتانسیل کل گسترة جغرافیایی استان (تعداد 7 ایستگاه موجود در استان در دورة 8ساله از سال 1387 تا 1394) بررسی و سپس منطقة روستایی مستعد انرژی شناسایی شد. به لحاظ روش‌شناسی در بخش پتانسیل‌سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چاله‌های داخلی ایران

غلامحسن جعفری؛ مینا آوجی

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.101426.1013

چکیده
  دریاچه‌ها به‌صورت سیستمی عمل می‌کنند. اقلیم، موقعیت ریاضی، ویژگی‌های فیزیوگرافی (مساحت حوضه، محیط، طول، شکل، شیب، جهت شیب و زمان تمرکز)، ناهمواری‌ها و ثقل (ثقل هندسی حوضه، ثقل هندسی دریاچه، ثقل هیدرولوژی و ثقل ژئومورفولوژیکی)، ازجمله عوامل مؤثر در بقا یا نابودی دریاچه‌ها هستند. با توجه به قله‌ها، خطوط توپوگرافی و آبراهه‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر اقلیم بر طرح‌واره‌های ذهنی شهروندان در ادراک فضای شهری نمونة موردی: پارک ائل‌گلی تبریز

لیلا رحیمی؛ صابر صبوری

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.100411.0

چکیده
  ادراک، مجموعه‌ای از پردازش‌های محرک‌های خارجی است که با طرح‌واره‌ها هدایت می‌شوند. محرک‌های خارجی گستره‌ای وسیع را شامل می‌شوند که یکی از مهم‌ترین عناصر آن، اقلیم است. هدف این پژوهش، پرسش از چگونگی پیوند خرداقلیم و مکان در ذهن انسان‌ها و بررسی چگونگی تأثیر اقلیم بر ادراک فضای شهری است. بستر مطالعة این پژوهش، پارک ائل‌گلی تبریز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی عوامل ژئومورفومتریک در افزایش درستی نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت ‏زمین‌لغزش (مطالعۀ موردی: حوضۀ دزعلیا، استان اصفهان)‏

کورش شیرانی

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.104440.1047

چکیده
  یکی از اهداف ژئومورفولوژیست‌ها در کار با الگوها برای تحلیل لندفرم، رسیدن به روابط بهتر برای درک واقعیت‌های فیزیکی محیط است. در پژوهش حاضر به ارزیابی کارایی شاخص‌های ژئومورفومتریک در افزایش دقت نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش پرداخته شد؛ به این ترتیب که ابتدا با استفاده از ۹ شاخص اولیۀ مؤثر در رخداد زمین‌لغزش شامل شیب، جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جغرافیای پزشکی و سلامت جغرافیایی مطالعة موردی: شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطان‌ها در مناطق روستایی غرب اصفهان

مجید غیاث

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 131-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98300.0

چکیده
  سرطان‌ها یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر در جهان است؛ به همین دلیل شناسایی علل به‌وجودآورندة این بیماری و شناخت کانون‌های آن، یکی از عوامل کنترل و کاهش این بیماری است. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط عناصر سنگین موجود در آب و خاک با بیماری سرطان در روستاهای غرب استان اصفهان است. جامعة آماری این پژوهش دو بخش جامعة انسانی و داده‌های محیطی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ لیلی گلی مختاری

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98315.0

چکیده
  عوامل متعددی در میزان رسوب سالیانة حوضة آبریز تأثیرگذار است. مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و شبکة زهکشی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در میزان رسوب رودخانه‌ها دارد. در این پژوهش شاخص‌های مورفومتری حوضة آبریز همچون مساحت (A)، محیط (P)، نسبت دایره‌ای (Re)، نسبت کشیدگی (Rf)، میانگین ارتفاع (H)، میانگین شیب (S)، تراکم زهکشی (Dd)، طول آبراهه‌ها (BL)، تراکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان

شهرام بهرامی؛ علی محمد طزری؛ کاظم پارسیانی

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98168.0

چکیده
  دندروژئومورفولوژی، یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های تعیین سن فرایندهای ژئومورفولوژیک مانند حرکات دامنه‌ای، سیلاب، فرسایش، زلزله و دیگر فرایندهاست. روش‌های دندروژئومورفولوژیک مبتنی بر درک آناتومی، مورفولوژی و ساختار ریشه، ساقه و تاج درختان است. فرسایش خاک به‌ویژه فرسایش ناشی از توسعة گالی‌ها، یکی از مشکلات جدی محیطی محسوب می‌شود. ...  بیشتر