دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 71، آبان 1397 
ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 57-72

10.22108/gep.2018.101087.1006

مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون