دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 72، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

مکان‌یابی ده محوطة برتر نیروگاه‌های انرژی اتمی ایران

صفحه 1-18

10.22108/gep.2018.98253.0

علی اصغر جعفری؛ فاطمه نعمت الهی؛ محمد حسین رامشت