دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 70، شهریور 1397 
بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

صفحه 113-128

10.22108/gep.2018.98241.0

لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر


پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

صفحه 159-172

10.22108/gep.2018.98223.0

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی