مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی استفاده از پساب فاضلاب شهری بهارستان برای اصلاح اراضی شور و سدیمی دشت مرق اصفهان

ناصر هنرجو؛ امینه مردیها

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116200.1137

چکیده
  با کاهش منابع آب در دشت مرق اصفهان مشکل شور و سدیمی‌شدن خاک‌ها تشدید شده است؛ به طوری که بخش‌هایی از اراضی این منطقه بدون استفاده رها شده‌اند. با توجه به کمبود منابع آب، امکان استفاده از پساب فاضلاب شهری بهارستان برای آب‌شویی و اصلاح این اراضی مطالعه و ارزیابی شد. به این منظور تیمارها، 60 سانتی‌متر منابع آب گوناگون شامل آب چاه منطقه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

سیما کاظم پور چورسی؛ مهدی عرفانیان؛ زهرا عبادی نهاری

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115381.1115

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای یا سنجش از دور در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه است. بدین منظور نخست داده‌های NDVI و LST سنجندة MODIS و داده‌های بارندگی ماهوارة TRMM در مقیاس ماهیانه از سال 2000 تا 2014 دانلود شد. پس از پردازش تصاویر، شاخص‌های خشکسالی VCI، TCI و PCI و شاخص‌های ترکیبی VHI، CI1، CI2 و CI3 برای ماه‌های مارس تا سپتامبر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین منابع آلایندة شیمیایی آب زیرزمینی دشت جنوبی اراک به روش‌های شاخص آلودگی و هندسة فراکتال

فریدون قدیمی؛ پگاه جوادی شریف

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117202.1156

چکیده
  چکیده‌ دشت جنوبی اراک با 47 حلقه چاه برای تأمین بخشی از آب شرب شهر استفاده می‌شود. ارزیابی کیفی آب ازنظر ترکیبات شیمیایی و فلزات مسمومیت‌زا و تعیین منشأ آنها از مسائل جالب توجه در این دشت است. 52درصد از آب این چاه‌ها تیپ Ca-HCO3، 26 درصد Ca-Cl و 20 درصد Na-Cl دارند. غلظت حداکثر بعضی ترکیبات ازجمله NO3، Na، Ca، Mg، PO4، HCO3، SO4 و Cl، حاکی از زیادبودن آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران

شهرام بهرامی؛ سپیده ایمنی

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116956.1151

چکیده
    استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور در تسهیل تخمین رواناب حوضة آبخیز در قرن اخیر (دهه‌های اخیر) رواج یافته است. این عمل با استفاده از مدل بارش - رواناب انجام می‌گیرد که شامل تغییرات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی است. یکی از روش‌های برآورد ارتفاع رواناب، روش شمارة منحنی (CN) است که رفتار هیدرولوژیکی حوضه را نشان می‌دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و تهیة نقشة زون‌های لرزه‌ای شهر خرم‌آباد با استفاده از روش سلسله‌مراتبی فازی

سیامک بهاروند؛ جعفر رهنماراد؛ سلمان سوری

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117074.1159

چکیده
  شهر خرم‌آباد در استان لرستان به دلیل قرارگرفتن بر پهنة لرزة زمین‌ساخت زاگرس، یکی از شهرهای لرزه‌خیز ایران به شمار می‌آید. در این پژوهش به‌منظور ایمنی بیشتر در مناطق مسکونی و طرح‌های عمرانی، پهنه‌بندی خطر لرزه‌خیزی در شهر خرم‌آباد با استفاده از شش مؤلفة محیطی شامل فاصلة کانونی زمین‌لرزه‌ها از شهر خرم‌آباد، فاصلة گسل‌های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل موانع مورفولوژی شهری اثرگذار بر توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی اهواز

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ امید سعیدی

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 91-120

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.119532.1214

چکیده
  در کشورهای در حال ‌توسعه به‌ویژه ایران هنوز حمل‌ونقل عمومی کارایی لازم را ندارد. در این ناکارآمدی، عوامل متعددی دخالت دارند که یکی از عمده‌ترین آنها، موانع مورفولوژی شهری است. شناسایی، چگونگی و ابعاد اثرگذاری این مسئله در دهه‌های اخیر باعث تکامل حمل‌ونقل درون‌شهری در بعضی کشورها شده است؛ بنابراین درک چنین تکاملی در حمل‌ونقل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118017.1171

چکیده
  مناطق کارستی به دلیل اهمیت بسیار زیاد در منابع آب و تنوع اشکال ژئومورفولوژیکی همواره در کانون توجه بوده‌اند. در مناطق خشک با توجه به اینکه کارست‌ها مناطق مناسبی برای ذخیرة سفره‌های آب شیرین محسوب می‌شوند، شناسایی آنها اهمیت دوچندانی می‌یابد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش‌های فازی و AHP و با کمک نرم‌افزار GIS مناطق دارای پتانسیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نگرش و رفتار زیست‌محیط‌‌گرایانة جوامع عشایری پس از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع نمونة مطالعه: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری

داوود مهدوی؛ حمداله سجاسی قیداری؛ حمیده محمودی

دوره 30، شماره 2 ، مرداد 1398، صفحه 135-156

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118113.1174

چکیده
  امروزه به دلیل مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی، بازشناسی نگرش و رفتار انسان با محیط‌زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این میان، جوامع روستایی و عشایری با توجه به ارتباط و بهره‌برداری مستقیم از منابع محیطی، بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر نیز به‌دنبال بررسی و تحلیل نگرش و رفتار محیط‌گرایانة جوامع عشایری بخش بازفت از ...  بیشتر