مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
2. بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران با تأکید بر مصوبات کمیسیون ماده پنج

وحید مشفقی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ میترا حبیبی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118683.1188

چکیده
  شهرها، سیستم‌های فضایی پیچیده‌ای هستند که مستقیماً با اقتصاد، سیاست و قدرت ارتباط دارند. تغییرات کاربری اراضی شهری نیز، مقوله‌ای اقتصادی‌فضایی است. تغییر در نوع کاربری‌ها و گرایش‌های جامعه به مداخله در فضا، بازتاب‌دهندة ساختار اقتصاد فضا در شهرهاست. در این پژوهش تلاش می‌شود الگو و گرایش‌های مداخله در زمین شهری بررسی شود. پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
3. تحلیل مورفوتکتونیکی شکل‌گیری چاله‌های کویری دامنه‌های جنوبی و جنوب شرقی شیرکوه در پلیو - کواترنری

محمد شریفی پیچون؛ غلامرضا تاج بخش

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120186.1232

چکیده
  اشکال مورفوتکتونیکی متعدد و متنوعی براثر فعالیت گسل دهشیر و گسل‌های ریدل درجه 2 و 3 منشعب از آن و در امتداد آنها، در پلیو - کواترنری به وجود آمده است. مهم‌ترین آنها، چاله‌های ساختمانی ابرقو و تاغستان در امتداد گسل‌های مشتق‌شده از گسل دهشیر در ناحیة غربی و چاله‌های کوچک‌تر و متعدد دیگری چون رشکوییه، ارنان، چاه‌شیر و چاه‌ترش در امتداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
4. تدوین سناریوهای زیست‌پذیری مناطق روستایی براساس اصول آینده‌پژوهی نمونة مطالعه: شهرستان اسلام‌آباد غرب

بهرام ایمانی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120585.1240

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تدوین سناریوهای زیست‌پذیری روستاهای شهرستان اسلام‌آباد غرب براساس اصول آینده‌پژوهی انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی‌نظری و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی‌تحلیلی و مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی است. قلمرو پژوهش، روستاهای شهرستان اسلام‌آباد غرب و جامعة آماری آن، 30 نفر از کارشناسان مرتبط با مبحث زیست‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
5. صحت‌سنجی رابطة‌‌ استدلالی بیشینة‌‌ رواناب به روش شدت - مدت - مساحت با استفاده از داده‌های‌‌ پوششی رادار؛ مطالعة‌‌ موردی: حوضة آبریز رامیان

پرویز پنجه کوبی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ عبدالعظیم قانقرمه

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117019.1154

چکیده
  پیش‌بینی بیشینة رواناب حوضه به اطلاعات درست از حجم، شدت و پراکنش بارش نیاز دارد. در رابطة استدلالی  برای پیش‌بینی رواناب حوضه، شدت بارش ثابت فرض شده است و مقدار بارش نیز در بخش‌های مختلف حوضه از روش‌های درون‌یابی به دست می‌آید؛ زیرا بارش، یک فراسنج بسیار متغیر و احتمال خطا در برآورد آن زیاد است. این روش استدلالی به روش مدت - مساحت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
6. تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانة گیوی‌چای (از حدفاصل سد گیوی تا الحاق به رودخانة قزل‌اوزن)

الناز پیروزی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120711.1244

چکیده
  رودها در مسیر خود الگوهای متفاوتی دارند و شناخت این الگوها به پژوهشگران در درک و پیش‌بینی واکنش‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی و عوامل طبیعی رودخانه کمک می‌کند؛ به علاوه در تجزیه‌وتحلیل‌های مورفولوژیکی، قدرت جریان، از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شود؛ بنابراین هدف این پژوهش، تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانه در دوره‌های بازگشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
7. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان همدان رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

مسلم حیدری؛ علیرضا یوسفی؛ فاطمه رستمی؛ سید محمود حسینی صدیق

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120482.1239

چکیده
  افزایش دما، کاهش بارندگی، شوری خاک، افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی و خشکسالی‌های طولانی‌مدت، بازنگری در الگوی کشت گیاهان زراعی و جایگزینی محصولات سازگار با شرایط حال حاضر را به امری اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مکان‌یابی مناطق مستعد کشت زعفران و با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک این محصول انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
8. بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه‌حرارت از روی حلقه‌های درختی رویشگاههای بلوط در پهنة استان گلستان

عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن؛ نورالدین نةرنژاد

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120332.1235

چکیده
  درختان تأثیرات طولانی‌مدت متغیرهای اقلیمی را در خود ثبت می‌کنند. به کمک دانش اقلیم‌شناسی درختی می‌توان این متغیرها را به‌ویژه برای مناطقی بازسازی کرد که از داده‌های اقلیمی کوتاه‌مدت برخوردارند. به همین منظور در این پژوهش به کمک پهنای حلقه‌های سالیانة گونة بلوط ایرانی در استان گلستان، 6 منطقة طرح جنگل‌داری انتخاب شد؛ سپس با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
9. تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی به زیست‌پذیری در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجان

مسلم سواری؛ مهرداد مرادی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 139-160

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122084.1280

چکیده
  خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان مانند دیگر روستاییان استان خوزستان در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و افزایش گردوغبار با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند و سطح زیست‌پذیری آنان به‌شدت کاهش یافته است. در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف کلی تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان به زیست‌پذیری در شرایط ...  بیشتر