مقاله پژوهشی
تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390
2. تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116730.1146

چکیده
  شکل‌گیری روستاها، نخستین هسته‌های مدنیت و فعالیت، به عوامل محیطی مرتبط است؛ اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی آنها در گذر زمان درنتیجة تحولات گسترده و پرشتاب پیامد مدرنیته و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد
3. بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد

مجتبی شاهینی شمس آبادی؛ عیسی اسفندیارپور؛ زهره مصلح؛ حسین شیرانی؛ محمدحسن صالحی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116804.1149

چکیده
  نقشه‌های خاک به‌منزلة یکی از نقشه‌های پایه در بسیاری از مطالعات مرتبط با محیط و منابع طبیعی اهمیت زیادی دارند. نقشه‌های رقومی خاک بر پایة ارتباط بین ویژگی‌های محیطی و خاک پایه‌ریزی شده‌اند. هدف از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز
4. بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز

مرتضی شعبانی؛ شادمان درویشی؛ کریم سلیمانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115781.1127

چکیده
  دمای سطح زمین، یکی از مؤلفه‌های مهم در علوم محیطی و برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود. فعالیت‌های انسانی مانند تخریب کاربری اراضی و توسعة مناطق شهری موجب افزایش دمای سطح زمین و پیرو آن پیدایش جزایر حرارتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
5. ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

امین عیدیوندی؛ قاسم خسروی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115371.1114

چکیده
  ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن بر اثر این پدیدة طبیعی آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. استقرار ایران بر کمربند زلزله‌خیز آلپ - هیمالیا موجب شده است رخداد زمین‌لرزه به‌منزلة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی تغییرات زمانی و مکانی جزیرة گرمایی کلان‌شهر اهواز به کمک داده‌های مودیس
6. واکاوی تغییرات زمانی و مکانی جزیرة گرمایی کلان‌شهر اهواز به کمک داده‌های مودیس

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مسلم ترکی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115913.1128

چکیده
  فعالیت‌های انسانی خرداقلیم شهر را کنترل می‌کنند و یکی از روشن‌ترین آثار آن، پدیدة جزیرة گرمایی شهری است. جزیرة گرمایی بر کیفیت زندگی شهری ازجمله مصرف انرژی، کیفیت هوا و آب و همچنین تندرستی مردم اثر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)
7. ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فعال نذیری؛ احسان قلعه

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117845.1170

چکیده
  در این پژوهش، ارتباط کاربری اراضی با دمای سطح زمین[1] شهر اردبیل و خودهمبستگی فضایی با بهره‌گیری از شاخص موران بررسی شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) سال‌های 2015 و 2018 استفاده شد. نخست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی توسعة گردشگری پایدار: شناسایی عناصر پایه و ارزیابی وضعیت مطالعة موردی: شهرستان بجنورد
8. برنامه‌ریزی توسعة گردشگری پایدار: شناسایی عناصر پایه و ارزیابی وضعیت مطالعة موردی: شهرستان بجنورد

میترا بیضائی؛ عاطفه صداقتی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116360.1139

چکیده
  صنعت گردشگری با ابعاد اقتصادی، فرهنگی‌‌اجتماعی و زیست‌محیطی زندگی بشر به شکل پیچیده‌ای در ارتباط بوده و به‌تدریج به ابزار شناخت و آگاهی از زندگی مردمان، شناخت جهان پیرامون و غنای بینش و نگرش آدمیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قبض و بسط ریگزارهای ایران نمونة مطالعه: ریگ زرین در ایران مرکزی
9. قبض و بسط ریگزارهای ایران نمونة مطالعه: ریگ زرین در ایران مرکزی

محمد شریفی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116838.1150

چکیده
  ریگ‌های چاله‌های توپوگرافی جزو ریگ‌های ایستا دسته‌بندی می‌شوند. با وجود بعضی شرایط، فعالیت و گسترش این ریگ‌ها در بیشتر مناطق خشک ایران مرکزی ازجمله ریگ زرین فراهم است. مهم‌ترین این شرایط، بارش کم، ...  بیشتر