دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 73، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی

تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

صفحه 1-22

10.22108/gep.2019.116730.1146

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی