مقاله پژوهشی
2. پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118211.1177

چکیده
  پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی درست و مدیریت بهینة سکونتگاه‌های انسانی به‌ویژه در بحث مدیریت کاربری اراضی است؛ از این رو روش‌های متنوعی برای مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی وجود دارد که با آگاهی از آنها، پیش‌بینی تغییرات آینده و اعمال برنامه‌ریزی متناسب با آنها امکان‌پذیر می‌شود. جزیرة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 17-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117653.1169

چکیده
  رشته‌کوه‌های زاگرس به‌مثابة مهم‌ترین چهرة ناهمواری در غرب ایران علاوه بر اثر کوهساری بر وقوع بارش‌ها، بر فعالیت سامانه‌های بارشی نیز تأثیرگذارند. هدف اصلی مقالة حاضر، تحلیل اثر تقویت‌کنندة کوه‌های زاگرس بر سامانة سودانی است. برای این منظور با روش تحلیل عاملی از بین بارش‌های یک‌روزة سودانی در طول دورة 1996 تا 2017، سه نمونة بارش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان

عصمت السادات علوی؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116484.1141

چکیده
  نخستین گام در مدیریت علمی منابع آب، شناخت دقیق جنبه‌های مختلف بارش است. یکی از جنبه‌های اصلی مطالعات مربوط به بارندگی، تهیة منحنی هاف در هر منطقه، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. این کار به تصمیم‌گیرندگان در مدیریت مؤثر منابع آب کمک می‌کند که به‌نوبة خود به مدیریت مؤثر منابع آب شیرین منتهی می‌شود. هدف پژوهش حاضر، رسم منحنی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة لندست با استفاده از رگرسیون خطی و مشاهدات زمینی

نوشین پهلوان زاده؛ میلاد جانعلی پور؛ نادیا عباس زاده طهرانی؛ فریناز فرهنج

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118336.1179

چکیده
  پایش تغییرات دمای سطح زمین حاصل از نوسانات فصلی و غیرفصلی به دلیل تأثیر بسیار آن بر محیط‌زیست انسانی و طبیعی، امری ضروری است. به‌منظور پایش پیوستة دمای سطح زمین با هزینة اندک و سرعت زیاد، از تصاویر ماهواره‌ای سنجش‌ از دور استفاده می‌شود. در این پژوهش، نخست با بهره‌گیری از سه روش متداول استخراج دما مبتنی بر رابطة پلانک، دمای سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. به‌کارگیری شاخص‌های اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان

فریده بامری نژاد؛ امیر رضا کشتکار؛ مجید کریم پورریحان؛ علی افضلی

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 78-98

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118403.1182

چکیده
  در بسیاری از کشورها، اقلیم، سرمایه‌ای ارزشمند برای گردشگر به شمار می‌آید؛ زیرا یکی از اطلاعات لازم برای گردشگران هنگام سفر، شرایط جوّی و اقلیمی مقصد است و برنامة سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی مقصد مدنظر تعیین می‌کنند. اقلیم، عامل مهمی در توسعة گردشگری است و با توجه به اهمیت تأثیر عوامل اقلیمی بر برنامه‌ریزی گردشگری، تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
7. بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120166.1229

چکیده
  علم گردشگری، علمی است پویا و باقی‌ماندن در دنیای رقابتی گردشگری مستلزم ظهور ابتکارات و بازارهای با علایق ویژه در صنعت گردشگری و هتلداری است. مفهوم بازارهای با علایق ویژه در سال‌های اخیر شکل گرفته و نقطة مقابل گردشگری انبوه است. بازارهای با علایق ویژه میان گردشگران تمایز قائل می‌شود و فعالیت‌ها و خدمات را براساس گرایش، انگیزة سفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
8. تحلیل شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی نمونة مطالعه: حوضة جنوبی آبریز دریاچة ارومیه

منصور غنیان؛ لطیف محمدزاده

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 115-136

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118923.1198

چکیده
  پدیدة تغییر اقلیم از مهم‌ترین چالش‌های قرن حاضر به شمار می‌رود؛ به همین دلیل در چند دهة اخیر پژوهش‌های زیادی درزمینة محیط‌زیست، کشاورزی و عوامل تأثیرگذار بر آنها انجام شده است. در این میان، درک رفتار کشاورزان در مواجهه با تغییرات اقلیمی و شناخت دیدگاه آنها به آینده، به حل بهتر معضل کمک می‌کند. در همین زمینه، هدف اصلی پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
9. تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس

افشان قاسمی؛ محمدرضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120170.1230

چکیده
  استخراج شاخص‌های ژئومورفیکی با استفاده از مدل‌های ارتفاع رقومی در محیط GIS طی دو دهة گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل لندفرم‌ها بوده است؛ به‌طوری که از این شاخص‌ها برای ارزیابی سریع فعالیت‌های تکتونیکی اخیر در ناحیه‌ای خاص استفاده شده است. در این مطالعه، زمین‌ساخت فعال گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس در منطقة لار فارس با اندازه‌گیری ...  بیشتر