دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 75، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

صفحه 1-16

10.22108/gep.2019.118211.1177

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده


به‌کارگیری شاخص‌های اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان

صفحه 78-98

10.22108/gep.2019.118403.1182

فریده بامری نژاد؛ امیر رضا کشتکار؛ مجید کریم پورریحان؛ علی افضلی