مقاله پژوهشی
مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز

عارفه علی محمدی؛ علیرضا ایلدرمی؛ میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126758.1389

چکیده
  در پروژه‌های راه‌سازی به‌منظور کاهش آثار منفی محیط‌زیستی و توسعة اقتصادی‌اجتماعی در فرایند مسیریابی باید پارامترهای محیط‌زیستی لحاظ شود؛ در همین زمینه پارامترهای تأثیرگذار در تعیین مسیر بهینه استخراج شدند؛ شامل شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین‌شناسی، فرسایش، زمین‌لغزش، فاصله از گسل، فاصله از مناطق حفاظت‌شده، فاصله از سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126632.1385

چکیده
  وجود سازندهای انحلال‌پذیر زمینه‌ساز شکل‌گیری اشکال کارستی است. یکی از مهم‌ترین این اشکال، فروچاله‌ها هستند. لایه‌های گچی سازند گچساران در دشت جابر و دشت مارون بستر شکل‌گیری فروچاله‌های گچی هستند و مناطق کارستی ارتفاعات پرآو و شاهو در استان کرمانشاه نیز در بستر لایه‌های کربناته شکل گرفته‌اند. مطالعات میدانی انجام‌شده مؤید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه

رضا پیکانپور فرد؛ حسین مرادی؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126855.1393

چکیده
  در حال حاضر برنامه‌ریزی کاربری اراضی برپایة توان سرزمین انجام و به‌ندرت به محدودیت‌هایی چون آلودگی هوا توجه می‌شود. هدف از این پژوهش، چیدمان بهینة کاربری اراضی شهرستان مبارکه با لحاظ معیار آلودگی هواست. برای انجام این کار دو روند در نظر گرفته شد؛ یکی ارزیابی توان کاربری‌های کشاورزی، صنعتی و شهری با لحاظ نقشة پراکنش PM10 و NOxحاصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه روستاییان حاشیة جنگل دربارة محیط‌زیست و ارتباط آن با وضعیت جنگل‌ها نمونة پژوهش: استان گلستان

احمد بادآهنگ گله بچه؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمد رضا محبوبی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.124567.1345

چکیده
  چکیده حفاظت از جنگل‌ها، یکی از چالش‌های توسعة پایدار است؛ به همین دلیل لازم است دیدگاه روستاییان دربارة محیط‌زیست و جنگل‌ها مطالعه شود؛ بدین منظور و با روش پژوهش پیمایشی، ساکنان روستاهای حاشیة جنگل استان گلستان بررسی شدند. حجم نمونة مورد نیاز با استفاده از جدول کرجسی- مورگان برابر با 364 نفر برآورد شد. اطلاعات لازم با پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تحلیل فضایی و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانة کلان‌شهر اصفهان برمبنای توزیع آلودگی هوا

همایون نورائی؛ سیدمحمد شکرانی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126981.1394

چکیده
  آلودگی هوا، مهم‌ترین آلودگی زیست‌محیطی در کلان‌شهرهای کشور، سلامت شهروندان را تهدید کرده است. از عمده‌ترین دلایل این معضل، بی‌توجهی به عوامل فضایی تأثیرگذار بر آلودگی هوا در نظام برنامه‌ریزی شهری است. این ضعف به‌موازات آشنایی ناکافی با روش‌های ارزیابی آثار اقدامات توسعه بر بروز آلودگی هوا، مانع از تصمیم‌گیری‌های درست و اقدامات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
بررسی فرسایش‌پذیری کرانه‌های رودخانة هفتچشمة قزوین با استفاده از تنش نزدیک کناره (NBS)

محمدمهدی حسین زاده؛ ساره پاشا

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.123702.1319

چکیده
  فرسایش کناره‌ای رودخانه یک فرایند پیچیدة طبیعی است که در مقیاس کانال عمل می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فرسایش کناره‌ای مناطق آسیب‌پذیر و عوامل ایجاد و تشدید فرسایش کناره‌ای رودخانه است؛ بر این اساس 11 کیلومتر از رودخانة هفت‌چشمه در محدودة روستای رزجرد تا روستای شینقر با الگوی سینوسی مطالعه شد. در این پژوهش با توجه به مورفولوژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
برآورد مراحل اصلی فنولوژی درخت پرتقال با استفاده از سنجش از دور نمونة پژوهش: باغ‌های جنوب شرق استان فارس

علی هاشمی؛ حجت اله یزدان پناه؛ مهدی مومنی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 119-134

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125910.1373

چکیده
  فنولوژی، شاخصی کلیدی در رشد و نمو گیاهان است و نقشی مهم در نظارت بر پوشش گیاهی دارد. در این پژوهش، مراحل اصلی فنولوژی پرتقال شامل تشکیل جوانة برگ و میوه، شکفتن جوانة برگ و میوه، میوه‌دادن و برگ‌دادن، رشد میوه و برگ‌دادن، رسیدن میوه و سیکل خواب با استفاده از سنجش از دور بررسی شد. منطقة مطالعه‌شده، یک باغ پرتقال در کشور ایران در جنوب ...  بیشتر