مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود

مسلم سواری؛ لیلا برفی زاده؛ زینب اسدی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.127786.1405

چکیده
  تغییرات آب‌وهوایی و گرم‌شدن کرة زمین بیشتر کشورهای جهان را با بحران خشکسالی و کمبود آب مواجه کرده است؛ در این کشورها، بخش‌های اقتصادی بخش کشاورزی به دلیل وابستگی زیاد به نزولات جوّی بیش از همة بخش‌ها آسیب دیده است. نخستین اثر خشکسالی به شکل کاهش تولید و درآمد کشاورزان پدیدار می‌شود که به افزایش فقر و ناامنی غذایی در مناطق روستایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود

موسی عابدینی؛ فهیمه پورفراش زاده؛ مرتضی قراچورلو

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.128899.1426

چکیده
  مدل‌سازی جریان آب برای بسیاری از فعالیت‌ها مانند کنترل سیلاب یا خشکسالی و بهره‌برداری درست از منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل و مدل‌سازی تغییرات مکانی دبی ماهانة حوضه‌ها در ارتباط با تغییرات خصوصیات ژئومورفومتری آنها در حوضة آبریز کشف‌رود واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. کم و کیف این ارتباط با اجرای آزمون‌های همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت عرصه های طبیعی
ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد جیرفت در مرحلة بهره‌برداری

فاطمه بهادری امجز؛ مجتبی سلیمانی ساردو

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.129846.1446

چکیده
  سدها ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سازه‌هایی بسیار مهم به شمار می‌آیند و نقش آنها در توسعة کشورها انکارناپذیر است. از سوی دیگر، سدها سازه‌هایی با خطر پیش‌رونده محسوب می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت راهبردی آنها، لازم است بتوان به‌‌طور دقیق ریسک‌‌هایی را شناسایی کرد که این سازه‌‌ها ایجاد می‌کنند. سد جیرفت، یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت عرصه های طبیعی
تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE

صیاد اصغری سرسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوری

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.129410.1436

چکیده
  آب‌های زیرزمینی، منبع اصلی آب شیرین در بسیاری از نقاط جهان است. در مطالعة حاضر پس از بررسی سطح آب‌های زیرزمینی شمال غرب کشور با استفاده از ماهوارة ثقل‌سنج GRACE، وضعیت این آب‌ها در منطقة خیاو با استفاده از داده‌های ایستگاههای پیزومتری و داده‌های بارشی اخذشده از ماهوارة اینترنتی TRMM و همچنین داده‌های GRACE اخذشده در رابطه با شمال غرب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان

محدثه ارشادحسینی؛ امیر رضا کشتکار؛ سیدموسی حسینی؛ علی افضلی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.127620.1404

چکیده
  چکیده 1آب زیرزمینی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کنندة آب مورد نیاز کشاورزی، شرب و صنعت به‌ویژه در مناطق خشک فلات مرکزی ایران است؛ بنابراین بررسی روند تغییرات کیفی آن اهمیت فراوانی در مدیریت پایدار منابع آب دارد. در همین زمینه پژوهش حاضر روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی را در دشت یزد- اردکان با استفاده از روش ناپارامتری من‌کندال و تخمین‌گر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت عرصه های طبیعی
پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه

محمد رضا همزه ای؛ محمد حسین بابایی؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 107-134

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.124838.1349

چکیده
  روند رو به افزایش پدیدة ریزگردها در سال‌های اخیر، توجه جوامع جهانی را به خود جلب کرده است. کاهش خسارت احتمالی ریزگردها در آینده مستلزم شناسایی و پهنه‌بندی دقیق مناطقی است که از ریزگردها تأثیر می‌پذیرند. برای انجام این پژوهش، آمار روزانة گرد و غبار با کد 06 مربوط به 14 ایستگاه هواشناسی سراسر استان کرمانشاه طی دورة آماری 1381 تا 1397 از ادارة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه

اصغر نوروزی؛ بهروز قرنی آرانی؛ مریم عبدالحسینی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.127086.1398

چکیده
  در دهه‌های اخیر با افزایش روزافزون جمعیت، صنعتی‌شدن جوامع، تغییر در سبک زندگی و افزایش تنوع نیازهای انسانی، میزان تولید مواد زائد و پسماندها با پیامدهای منفی برای سلامت انسان و محیط افزایش یافته است. نواحی روستایی نیز به‌موازات تحولات جهانی با انواع مختلف پسماندها و پیامدهای منفی آنها روبه‌رو بوده‌اند و «مدیریت پسماند» ...  بیشتر