دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1400 
پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه

صفحه 107-134

10.22108/gep.2021.124838.1349

محمد رضا همزه ای؛ محمد حسین بابایی؛ عبدالحمید پاپ زن