دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مهر 1400 

مقاله پژوهشی

ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان

صفحه 1-30

10.22108/gep.2021.126233.1376

عاطفه صداقتی؛ محمد تقی پیربابایی؛ فرشاد نوریان؛ حامد بیتی