دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1402 
پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ بشار یاسوج

صفحه 45-60

10.22108/gep.2022.133344.1516

زهرا مظلومی؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ رضا مدرس