دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 90، تیر 1402 
گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان

صفحه 37-54

10.22108/gep.2022.134558.1536

ندا ترابی فارسانی؛ لیلا میرقدر؛ حسین صادقی شاهدانی