دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 92، دی 1402