دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 64، اسفند 1395، صفحه 1-92 

مقاله پژوهشی

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

صفحه 1-18

10.22108/gep.2017.98239

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا


بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

صفحه 41-56

10.22108/gep.2017.98280

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی


سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی

صفحه 93-116

10.22108/gep.2017.98028

مصطفی امینی؛ منیژه قهرودی تالی؛ هوشنگ سرور