دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 62، شهریور 1395، صفحه 1-184 (62) 

مقاله پژوهشی

بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین‌آمار

صفحه 1-16

10.22108/gep.2016.21812

فاطمه عینلو؛ علی معافی رابری؛ آرش ملکیان؛ رضا قضاوی؛ محسن محسنی ساروی