مقاله پژوهشی
شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی، مطالعه موردی(کلان شهر اصفهان)

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98318.0

چکیده
  امروزه شهرنشینی و پیامدهای زیست‌محیطی آن بر همگان آشکار شده ‌است. از میان عوامل ویرانگر شهری، سیاستمداران و پژوهشگران حوزة علوم محیطی، بیش از هر عامل دیگری به جزایر حرارتی توجه داشته‌اند. هدف از این پژوهش، شناسایی مناطق بحرانی زیست‌محیطی جزایر حرارتی شهری اصفهان است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا 9 تصویر مربوط به دورة گرم سال، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97830.0

چکیده
  در این پژوهش، به منظور آگاهی از روند پدیدة یخبندان طی سال‌های آینده در ایستگاه کاشان، روزهای یخبندان این ایستگاه الگو‌سازی شد. در این راستا، مقایسه و انتخاب بهترین الگوی برازش داده‌شده به سری با الگو‌های گردش عمومی جو بررسی شد. پس از گردآوری داده‌های روزانة ایستگاه همدید کاشان در دورة آماری 2010-1973، با توجه به داده‌های الگوی گردش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ژئوتوریسم: شاه‌کلید حفاظت و ساماندهی توانمندی‌های جوامع محلی با نمونه‌هایی از شمال غرب ایران

داود مختاری

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98321.0

چکیده
  همة شواهد و قرائن دربارة روستاها و جوامع محلی ایران، حاکی از نابودی تدریجی توانمندی‌های آنهاست؛ پدیده‌ای که مهاجرت بیش از پیش ساکنان این مناطق را به سوی شهرها به دنبال داشته است. ژئوتوریسم که بر نگاهداری و حمایت از ابعاد پنج‌گانة اساسی ویژگی‌های جغرافیایی یک ناحیه، یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم، آموزش و بهزیستی مردم محلی تأکید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97103.0

چکیده
  رطوبت اتمسفری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تمام تعامل‌های بین سطح و اتمسفر مانند جریان‌های انرژی بین زمین و اتمسفر است و مقدار این شاخص، تعادل انرژی در سطح زمین را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مقدار نهایی رطوبت اتمسفر، تأثیرگذارترین شاخص اتمسفر بر رادیانس رسیده به سنجنده است، در سنجش از دور و به‌ویژه در تعیینLand Surface Temperature (LST) اهمیت بسیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97948

چکیده
  امواج گرمایی یکی از پیامدهای روند افزایش دما در دستگاه اقلیم است. غرب و جنوب غرب ایران از جمله مناطقی هستند که در‌ سال‌های اخیر با موج گرمایی در فصل تابستان روبه‌رو بوده‌اند. امواج گرمایی منطقه با‌ استفاده از شاخص بالدی و اعمال آن بر روی داده‌های حداکثر دمای روزانۀ 36 ایستگاه هواشناسی شناسایی شد. همچنین شرایط همدید موج‌های گرمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS

حمید برقی؛ حجت الله یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97864.0

چکیده
  آب‌وهوا و توریسم اجزای اصلی یک سیستم هستند که از راه‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در تعامل با یکدیگر، بحث جدید «اقلیم‌شناسی توریسم» را مطرح می‌کنند. اقلیم مناسب گردشگری نقش مهمی در انتخاب مقصد گردشگری ایفا می‌کند به ‌شکلی که داشتن شرایط مطلوب اقلیمی جزو مزیت‌ها و توان‌های بالقوه برای گردشگری محسوب می‌شود. به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور کاهش تصادفات درون‌شهری و بهبود عملکرد شبکۀ معابر (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت)

جمال محمدی؛ شراراه سعیدپور؛ الهام تقی زاده

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98156.0

چکیده
  در حال حاضر، تصادفات درون‌شهری معضلی اجتماعی در سطح جهان هستند که همه‌ساله، هزینه‌های جانی و مالی بسیاری را به بار می‌آورند. در شرایط کنونی، کشور ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی در دنیا معرفی شده است و متأسفانه، بررسی‌های لازم در حوزۀ تصادفات درون‌شهری انجام نشده است. در همین راستا، پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه

امجد ملکی؛ نسرین حیدری

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98017.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت تکتونیک و توان لرزه‌زایی گسل‌ها روی مخروط‌افکنه‌های موجود در پهنه‌های ساختمانی متفاوت استان کرمانشاه و پهنه‌بندی خطر گسل روی مخروط‌افکنه‌ها با روش تحلیل فضایی بربریان است. ابتدا با شاخص‌های ژئومورفیک (VF، B، SMF و FCI) میزان فعالیت تکتونیک در منطقه بررسی و سپس توان لرزه‌زایی گسل‌های موجود در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)

محمد مهدی تقی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ محمود عالی پور؛ حسین کیومرثی

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97044.0

چکیده
  برداشت‌های بی‌رویه از آ‌ب‌های زیرزمینی سبب کاهش سطح آب‌ها و تغییر کیفیت آنها می‌شوند. میزان هدایت الکتریکی آب، یکی از شاخص‌های مؤثر در تعیین میزان تغییر آب‌های زیرزمینی است؛ به‌ شکلی که میزان شوری آب با برداشت بی‌رویه و کاهش سطح آب زیرزمینی افزایش می‌یابد و این امر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زندگی گیاهی و جانوری اکوسیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران

اسماعیل نصرآبادی

دوره 28، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 147-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98166.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تغییرات زمانی - مکانی توزیع فراوانی بارش روزانۀ روزهای بارشی ایران است. به این منظور، از داده‌های بارش روزانۀ میان‌یابی‌شده به روش کریگینگ 1437 ایستگاه هم‌دید، اقلیمی و باران‌سنجی ایران طی دورۀ آماری 01/01/1340 تا 29/12/1382 پایگاه دادۀ اسفزاری استفاده شد. برای بررسی تغییرات توزیع فراوانی بارش کل، داده‌ها به دو دوره ...  بیشتر