دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 68، اسفند 1396، صفحه 1-176 
تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

صفحه 17-32

10.22108/gep.2017.98276.0

علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب