مقاله پژوهشی
بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98177.0

چکیده
  تغییرات الگوی رودخانه یکی از مهم‌ترین مسائل مهندسی رودخانه است که بر فعالیت‌ها و سازه‌های عمرانی حاشیۀ رودخانه‌ تأثیر می‌گذارد. مطالعۀ تغییرات مورفولوژیکی کانال‌های رودخانه‌ای به‌منظور یافتن راهکارهای کنترلی مناسب برای حل مشکلات دینامیکی این نواحی اهمیت دارد. هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تحولات مورفولوژیکی و الگوی رودخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98276.0

چکیده
  توریسم صنعتی درآمدزا و با صرفۀ اقتصادی بسیار مناسب است که امروزه، با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف و به علت فقدان آلودگی‌های زیست‌محیطی درخور توجه بسیار است. جاذبه‌های طبیعی هر کشور نقش بسزایی در جذب گردشگر دارند. ژئوتوریسم شاخه‌ای از اکوتوریسم است که در آن، بازدید‌کننده به دنبال مشاهدۀ جاذبه‌های ژئومورفولوژیکی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای

محمدرضا نیکجو؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98297.0

چکیده
  شناسایی مناطق مستعد حرکت‌های توده‌ای ازجمله زمین‌لغزش از راه الگوسازی خطر با الگو‌های مناسب و کارا، یکی از اقدام‌های اساسی در کاهش خسارت احتمالی و مدیریت خطر است. هدف مطالعۀ حاضر، تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش آماری رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای است؛ ازجمله الگو‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)

سجاد زلفی گل؛ حسن سجادزاده

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.103306.1034

چکیده
  جایگاه محله‌ها در سطح شهرها، همواره بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است و محله‌های سنتی به علت داشتن قدمت طولانی در معادله‌های شهری، اهمیت بیشتری داشته‌اند. امروزه به علت توسعه‌های شهری بی‌برنامه، لجام‌گسیخته و منقطع، محله‌های سنتی نیز کارکردهای پیشین، پویایی، سرزندگی و منحصربه‌فردی خود را ندارند؛ ازاین‌رو، بازگرداندن کیفیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98153.0

چکیده
  از آنجا که پوشش گیاهی و تغییرات آن دارای نقش تأثیرگذاری در فراسنج‌های اقلیمی هستند، آگاهی از تغییرات پوشش گیاهی هر منطقۀ جغرافیایی اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی بررسی شد؛ به این منظور، ابتدا داده‌های 16 روزۀ نمایۀ تفاضل به‌هنجار‌شدۀ پوشش گیاهی (NDVI) مودیس‌آکوا برای بازۀ زمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.103703.1041

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک روستاییان از تغییر اقلیم و راهبردهای مقابله با آن در شهرستان زابل انجام شده و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایش پرسش‌نامه‌ای است. جامعۀ آماری پژوهش تمام روستاییان شهرستان زابل به تعداد 107282 نفر بودند و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 380 نفر تعیین شد. نتایج نشان دادند نیمی از پاسخگویان ادراک قوی و بسیار قوی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن

مهدیس سادات؛ محمود ذوقی؛ سپیده کریمی؛ محمد جواد امیری

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97925.0

چکیده
  بوم‌گردی یا اکوتوریسم یکی از شاخه‌های گردشگری است که بیشترین سازگاری را با طبیعت دارد و در سال‌های اخیر، توجه طبیعت‌دوستان را به خود جلب کرده است. اما توسعۀ بوم‌گردی در مناطق مختلف، گاهی بدون توجه به ارزش‌های اکولوژیکی و تنها برای کسب منافع اقتصادی ایجاد شده است. از این رو به‌منظور مدیریت بهتر و حفظ ارزش‌های محیط زیست، لازم است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فلسفۀ غایت‌گرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)

مریم سلطانی کوهانستانی؛ صیاد اصغری

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98290.0

چکیده
  جغرافی‌دانان سده‌های هجده و نوزده میلادی، عموماً متأثر از فیزیک نیوتنی که با مرتبط‌کردن فیزیک با نظام تغییرات و تضعیف ضرورت غایتمندی برای تبیین پدیده‌های طبیعی باب نوینی برای نفی غایت‌شناسی به‌عنوان دیدگاهی فاقد موضوعیت علمی گشوده بود، تنها تفسیری مکانیکی از طبیعت پدیداری عرضه کردند و بدین‌سان، درک مفاد غایتمندی طبیعت در جغرافیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند و نحوۀ گسترش شهرهای سیاسی - اداری ایران (مورد پژوهشی: یاسوج از پیدایش تاکنون)

حسین حسینی خواه؛ علی زنگی آبادی

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 143-164

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98167.0

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رشد فیزیکی شهر یاسوج از زمان پیدایش (1343) تا سال 1393 می‌پردازد؛ ازاین‌رو رشد و توسعۀ شهر یاسوج طی شش دورۀ زمانی سال‌های 43 تا 45، 45 تا 55، 55 تا 65، 65 تا 75، 75 تا 85 و 85 تا 93 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی و تغییرات جمعیتی شهر تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند طی دورۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زاگرس و هویت مکانی

محمدرضا نوجوان

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 165-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97987.0

چکیده
  هویت مکانی مفهومی است که در تحلیل رفتارها و سازمندی‌های اجتماعی کم‌کم جایگاه خاصی پیدا کرده است و رمزگشای بسیاری از پدیده‌های جغرافیایی به شمار می‌آید. همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که چه عامل یا عواملی سبب تبلور مدنیت‌های بشری در شکل‌ها و الگوهای متفاوت شده است. آیا رودخانه‌ها می‌توانند چنین ویژگی را به وجود آورند ...  بیشتر