مقاله پژوهشی
ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد

ماندانا مسعودی راد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98119.0

چکیده
  مسکن به منزلة ساختاری چندبعدی، علاوه بر جنبه‌های فیزیکی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد که این ابعاد، کارایی و پذیرش مسکن را شکل می‌دهند. برنامه‌ریزی برای مسکن گروههای کم‌درآمد، یکی از چالش‌های کشورهای در حال ‌توسعه است؛ اما در بیشتر مواقع به علت محدودیت‌‌های مالی و فنی، مسکن فقط سقفی بالای سر قلمداد می‌شود. یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97692.0

چکیده
  دشت‌های ریگی، یکی از مهم‌ترین اشکال ژئومورفیک مناطق خشک و نیمه‌خشک، تأثیر جالب توجهی در حفاظت از خاک در برابر فرسایش کاوشی باد دارند؛ بر این اساس، هدف از این پژوهش، الگو‌سازی تخمین فرسایش کاوشی باد در سطح دشت‌های ریگی منطقة بردسیر کرمان با بهره‌گیری از روش‌های آماری است. در این راستا، ابتدا مهم‌ترین پارامترهای فرسایشی سنگ‌فرش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربری‌های مختلف اراضی مناطق کوهستانی با استفاده از الگوریتم سبال و ترکیب تصاویر ماهواره‌ای MODIS و Landsat 8

حمید نوری؛ محمد فرامرزی

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97932.0

چکیده
  تبخیر و تعرق از مؤثرترین مؤلفه‌های بیلان آبی یک حوضۀ آبریز در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسۀ دقت برآورد تبخیر و تعرق واقعی کاربری‌های مختلف اراضی به‌وسیلۀ الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال ) ویژۀ مناطق ناهموار و کوهستانی، در مقایسه با مقدار محاسبه‌شده به‌روش فائو- پنمن- مانتیث با ترکیب دو سنجندۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)

داود جمینی؛ مسعود صفری علی اکبری؛ مریم صالحی کاخکی؛ خالد علی پور؛ امیرعلی ذولفقاری

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97940

چکیده
  پژوهش کمّی حاضر، به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای ـ کاربردی و به لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی است. بررسی وضعیت کیفیت زندگی، توزیع فضایی آن و شناسایی تعیین‌کننده‌های کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان روانسر، از اهداف اصلی این پژوهش است. جامعة آماری پژوهش را، همة سرپرستان خانوار 95 روستای دارای بیش از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97959.0

چکیده
  فرود مدیترانه یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کنترل‌کنندۀ اقلیم ایران در فصل سرد است. در این مطالعه از داده‌های روزانۀ ساعت 12 گرینویچ در محدودۀ زمانی 1980-2010 و در محدودۀ مکانی 5/12 تا 70 درجۀ شرقی و 5/12 تا 70 درجۀ شمالی با قدرت تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه استفاده شد. این داده‌ها از سایت داده‌های محیطی آمریکا NCEP-NCER تهیه شد. در این مطالعه، هر سال از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آنالیز مؤلفه‌های مورفومتری نبکاها و معرفی مناسب‌ترین نوع آن برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم ELECTRE (مطالعۀ موردی: ریگ چاه جام)

علیرضا عرب عامری؛ امیرحسین حلبیان

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97961

چکیده
  یکی از بحران‌های اکولوژیکی جهان، پدیدۀ بیابان‌زایی است. مهار این بحران، به شناخت و درک صحیح از عامل‌ها و فرایندهای آن نیازمند است. بیابان‌زایی، به کاهش استعداد زیست‌محیطی و نابودی منابع طبیعی و زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها) گفته می‌شود که عوارض منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن، بر جنبه‌های زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. وضعیت بحرانی بوم‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98319.0

چکیده
  زیرساخت‌های نامناسب واحدهای سکونتگاهی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی موجود میان شهرها و روستاها، منجر به نابسامانی فضایی در شبکة سکونتگاهی کشور شده و آسیب‌پذیری آنها را در برابر بلایای طبیعی پیوسته افزایش داده است؛ در همین راستا این پژوهش سعی دارد با استفاده از منطق فازی، مناطق مخاطره‌آمیز استان اردبیل را پهنه‌بندی کند. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 129-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97962.0

چکیده
  پیش‌یابی دما، یکی از فراسنج‌های مهم آب و هواشناسی است که نقش اساسی در واکاوی تغییرات اقلیمی دارد. در این پژوهش، از داده‌های سطحی میانگین روزانۀ دمای ایستگاه‌های منتخب در کرانه‌های دریای خزر (انزلی، گرگان، رشت، بابلسر و رامسر) و داده‌های جو بالا (ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال) استفاده شده است. کمینه و بیشینۀ این ایستگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98103.0

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور با بهره‌گیری از داده‌های ماهانة بارش و داده‌های بازواکاوی‌شده در دورة زمانی 2005-1974 بررسی و توزیع مکانی نابهنجاری بارش در ماههای اکتبر تا مه با بهره‌گیری از روش تابع متعامد تجربیEOF شناسایی شد. سپس مؤلفه‌های اول و دوم مطالعه شدند که 54 تا 7/82 درصد واریانس کل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های شهری استان اردبیل از شاخص‌های شهر خلاق

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی جهاربرج

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 167-184

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98107.0

چکیده
  شهرها همیشه مراکزی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند و جهان امروز شاهد جهشی بلند به‌سوی زندگی هر‌چه بهتر و با کیفیت‌تر است. تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی یکی از اصلی‌ترین اهداف توسعه‌ است که در این مسیر توجه به شهرها به‌عنوان مراکزی که گردانندۀ اصلی این جریان هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هریک از سکونتگاه‌های شهری استان ...  بیشتر