دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 66، شهریور 1396، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد

صفحه 1-20

10.22108/gep.2017.98119.0

ماندانا مسعودی راد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

صفحه 145-166

10.22108/gep.2017.98103.0

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف