دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 65، خرداد 1396، صفحه 1-170 
روش ترکیبی ELECTRE-FAHP برای ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکان‌یابی دفن پسماند در شهر اهواز

صفحه 99-112

10.22108/gep.2017.97757.0

جواد سدیدی؛ پیمان حیدریان؛ سارا عزیزی قلاتی؛ محمد باعقیده؛ سپیده عبدالملکی